Bắc Yên tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong thời kỳ mới
(sonla.gov.vn) Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, huyện Bắc Yên đã củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở. Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức và Nhân dân, từ đó củng cố được niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách các thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai hiệu quả.
anh tin bai

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện

luôn phối hợp làm tốt công tác dân vận.

Huyện tập trung tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, các văn bản, quyết định của các cơ quan nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân; Triển khai áp dụng các chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo đã được hệ thống dân vận các cấp quan tâm thực hiện. Việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp theo các chương trình, kế hoạch hoặc các buổi họp bản, tiểu khu, các phương tiện thông tin đại chúng....

UBND huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành và đoàn thể các cấp đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhiều cách làm hay và mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung bám sát nhiệm vụ trọng tâm chính trị của địa phương, đơn vị; Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới. Từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã đã được củng cố, kiện toàn và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động theo quy định mới; Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã đã được cập nhật, công khai minh bạch tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của huyện, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ của các bộ phận liên quan đều có trình độ phù hợp, tinh thần trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với nhau trong giải quyết thủ tục hành chính, nên việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục và thời gian quy định và hầu hết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đều được trả kết quả sớm hoặc đúng hẹn.

Theo chức năng, các cấp chính quyền đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp trong công tác với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. UBND huyện đã tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các hội, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi, phối hợp xây dựng chương trình mục tiêu, liên kết lực lượng, tạo mô hình vận động Nhân dân phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay; Hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Lê Hồng

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 147
  • Hôm nay: 21,732
  • Trong tuần: 411,930
  • Tất cả: 38,380,768