Văn phòng UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính
(sonla.gov.vn) Ngay từ đầu năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính(TTHC), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổ Công tác 1169 ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác một cửa theo thẩm quyền.
anh tin bai

Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính luôn được Văn phòng UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 42 Quyết định công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Các TTHC sau khi được công bố đã được cập nhập, tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và được các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên điạ bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc niêm yết, công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Thực hiện quản lý, vận hành, duy trì kết nối, đảm bảo thông suốt, liên tục Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng Thông tin điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tổ chức tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức. Kết quả trong năm 2023 đã tiếp nhận 20 phản ánh kiến nghị, xử lý và công khai kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị theo quy định.  

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong năm 2023 năm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc tham mưu công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, trực tuyến và qua dịch vụ Bưu chính công ích lồng ghép trong Quyết định công bố danh mục TTHC. UBND tỉnh đã ban hành 42 Quyết định công bố danh mục TTHC.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các TTHC liên thông theo Bộ, ngành công bố. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2021 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; văn bản số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thông tin tuyên truyền bằng các hình thức như đăng tin, bài, ảnh, xây dựng phóng sự. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, qua đó các hoạt động về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được truyền tải rộng rãi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên cập nhập các tin bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, niêm yết, công khai đầy đủ TTHC theo đúng quy định nhằm công khai, minh bạch toàn bộ TTHC cho cá nhân, tổ chức tra cứu và tìm hiểu thông tin thuận lợi.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được Văn phòng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc và có hiệu quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 99,98%, số hồ sơ trả quá hạn trong toàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ công khai xin lỗi theo quy định.

Kết quả, từ ngày 01/01/2023 - 5/11/2013, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 41.850 hồ sơ; đã giải quyết, trả kết quả 40.515 hồ sơ, chiếm 96.81%. Trong đó, trả sớm hạn 39.978 hồ sơ, chiếm 98.67%; trả đúng hạn 477 hồ sơ, chiếm 1.18%; trả quá hạn 60 hồ sơ, chiếm 0.15%. Hồ sơ đang giải quyết 434 hồ sơ, chiếm 1.04%. Số hồ sơ tạm dừng và bổ sung hồ sơ 05 hồ sơ, chiếm 0.01%; Số hồ sơ từ chối và công dân rút 870 hồ sơ, chiếm 2.11%.

Lê Hồng

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1