Huyện Quỳnh Nhai triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(sonla.gov.vn) Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được UBND huyện Quỳnh Nhai thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa gắn với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC).

Để thực hiện hiệu quả công tác PCTN,TC. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn thực hiện công khai, minh bạch ở những lĩnh vực nhạy cảm và dễ phát sinh tiêu cực như: công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; mua sắm tài sản công; quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý đất đai và công khai kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân. Thực hiện công khai minh bạch về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên lĩnh vực nhà đất, xây dựng, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng… niêm yết công khai trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy trình một cửa liên thông để giảm phiền hà cho Nhân dân khi liên hệ giải quyết công việc.

anh tin bai

Năm 2023, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã trên địa bàn đã tiếp nhận và giải quyết

10.671 lượt hồ sơ TTHC.

Đẩy mạnh cải cách hành chính được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng trong PCTN,TC. Năm 2023, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã tiếp nhận và giải quyết được 10.671 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức, công dân. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Việc thực hiện quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt: 100% cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện thanh toán các khoản chi cá nhân bằng chuyển khoản theo quy định tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước; các khoản chi hoạt động của đơn vị được thanh toán theo nguyên tắc kiểm soát, thanh toán quy định tại Thông tư 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ; chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành triển khai các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo đúng kế hoạch đề ra.

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; củng cố và duy trì hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; giám sát cộng đồng việc thực hiện chế độ, chính sách và các chương trình, dự án tại cơ sở; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,TC, kế hoạch công tác PCTN,TC trên địa bàn.

Năm 2024, huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN,TC; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tăng cường công tác tự kiểm tra, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về PCTN,TC, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo về tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền theo quy định. Phối hợp trong công tác PCTN,TC, nhất là đối với các cơ quan nội chính trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1