Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
(Sở Nội vụ) Xác định việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội tại địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 
anh tin bai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính.

Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện; 204 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 188 xã, 7 phường, 9 thị trấn. Theo Phương án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Sơn La có 06 huyện sẽ thực hiện sắp xếp ĐVHC, trong đó: 03 thị trấn của 03 huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (thị trấn Thuận Châu; thị trấn Yên Châu; thị trấn Phù Yên); 01 thị trấn thuộc diện khuyến khích sắp xếp (thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã), thành lập thị trấn thuộc huyện Quỳnh Nhai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Mường Giàng và 11 xã liền kề có liên quan của 04 huyện (Thuận Châu, Yên Châu, Phù Yên, Sông Mã). Thành lập thị xã Mộc Châu trên cở sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Mộc Châu và sắp xếp 15 ĐVHC cấp xã của huyện Mộc Châu để thành lập các xã, phường (08 phường, 07 xã) thuộc thị xã Mộc Châu. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai, hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mai Sơn, mở rộng thành phố Sơn La gắn với mục tiêu phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Để nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Ngày 11/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã (Ban Chỉ đạo 501 Tỉnh ủy) để đánh giá kết quả triển khai thực nhiệm vụ trong năm 2023 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 501 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã, ban hành Kết luận số 1030-KL/TU ngày 17/01/2024, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 501 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành về xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong công tác thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch; tập trung chỉ đạo hoàn thiện chương trình phát triển đô thị, các tiêu chí chưa đạt của đô thị loại IV; xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mộc Châu để thành lập các xã, phường thuộc thị xã Mộc Châu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chỉ đạo triển khai sắp xếp ĐVHC trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Để tiếp tục đạt được mục tiêu của việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương ban hành kế hoạch, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, trình Bộ Nội vụ đảm bảo thời hạn theo quy định. Các cơ quan chủ trì thẩm định phương án, đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chủ trì, phối hợp hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lộ trình bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư tại các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp, sáp nhập. Các huyện trong diện sắp xếp, tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả phương án, đề án, kế hoạch sắp xếp ĐVHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định, lộ trình, thời gian đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương; thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng lộ trình đề ra, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm chi ngân sách Nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Lù Phái

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1