No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 32

Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân

Thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm, kịp thời trong chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Tiếp  cận thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ  thông tin trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin.

Trang thông tin điện tử của Sở  Khoa học và Công nghệ đăng tải thông tin đa dạng.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, phổ biến kịp thời Luật Tiếp cận  thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy  định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng  dẫn đến công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị. Các hình  thức tuyên truyền như: Qua phần mềm quản lý văn bản; trên Trang thông tin  điện tử của Sở; qua các ấn phẩm do Sở Khoa học và Công nghệ xuất bản; lồng  ghép tại các cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan để công chức, viên chức, người lao  động và các đối tượng có liên quan khác được biết và thực hiện trong lĩnh vực  cung cấp thông tin.  

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chế làm việc của đơn vị tại, trong đó có quy định về kỷ luật  phát ngôn, cung cấp thông tin. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện nội dung tiếp cận thông tin theo Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công  nghệ tại Quyết định số 248/QĐ-SKHCN ngày 26/10/2021 và theo Công văn  1505/SKHCN-TTra ngày 18/10/2021 về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu  quả việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. 

Kịp thời công khai các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng  chung; thủ tục hành chính của Sở. Thông tin phổ biến, hướng dẫn pháp luật lĩnh vực quản lý của ngành  khoa học và công nghệ tại địa phương. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật mà Sở tham mưu ban hành; đề  án thành lập, sát nhập các đơn vị trực thuộc Sở. Quy hoạch ngành và chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của ngành. đ) Các thông tin về dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách; thủ  tục ngân sách nhà nước. Thông tin về đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư  công; thông tin về đấu thầu của Sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị  trực thuộc Sở. Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin về tuyển  dụng công chức, viên chức; thông tin về các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đồng chí Giám đốc Sở là người cung cấp thông tin và  phát ngôn đối với các cơ quan truyền thông, các trường hợp khác phải được sự  ủy quyền hoặc cho phép của đồng chí Giám đốc Sở. Văn phòng Sở là đầu mối  giúp Giám đốc Sở trong việc cung cấp thông tin. 

Các nội dung thông tin được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở  Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://sokhoahoc.sonla.gov.vn/. Thông tin  của Trang thông tin điện tử thường xuyên được duy trì, cập nhật, đảm bảo cung  cấp đầy đủ, kịp thời đến công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng  có liên quan (các chuyên mục trên Trang thôn tin điện tử gồm: Tiếp cận thông  tin; Thông tin giới thiệu; Tin tức, sự kiện; Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn  thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Chiến  lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Văn bản quy phạm pháp luật;  Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công; Dịch vụ công trực tuyến; Lấy  ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân…). 

Ngoài việc công khai trên trang thông tin điện tử, Sở Khoa học và Công nghệ còn thực hiện niêm yết tại trụ sở cơ quan. Các nội dung niêm yết gồm:  Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý, giải quyết của Sở; thông báo lịch tiếp công dân; thông báo lịch đối thoại trực tiếp của Giám đốc Sở với người dân và doanh nghiệp,..

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 540
  • Hôm nay: 32,845
  • Trong tuần: 213,141
  • Tất cả: 21,419,684