Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
(sonla.gov.vn) Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC). Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch CCHC của Sở. Thủ tục hành chính (TTHC) thường xuyên được rà soát, kiểm soát; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.
anh tin bai

Từ ngày 19/12/2023 đến ngày 16/01/2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận

tổng số 62 hồ sơ TTHC.

Hiện nay, 137 TTHC, trong đó 100 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố, công khai đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La; niêm yết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Từ ngày 19/12/2023 đến ngày 16/01/2024, Sở đã tiếp nhận tổng số 62 hồ sơ TTHC, trong đó đang giải quyết 20 hồ sơ; đã giải quyết 42 hồ sơ. 92/100 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở thực hiện tại Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số liệu hồ sơ trực tuyến từ ngày 19/12/2023 đến ngày 16/01/2024 đạt 55/62 hồ sơ, chiếm 88,7%.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phổ biến, quán triệt văn bản chỉ đạo áp dụng số hóa hồ sơ TTHC tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện các bước, quy trình xử lý hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC như: Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 100% các TTHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được thực hiện số hóa trên hệ thống phần mềm motcua.sonla.gov.vn/snnptnt. Đối với tất cả các TTHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thực hiện trên hệ thống phần mềm motcua.sonla.gov.vn/snnptnt và đã được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; trên hệ thống phần mềm motcua.sonla.gov.vn/snnptnt để tra cứu mã số định danh cá nhân và căn cước công dân, đã kết nối được với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân trên địa bàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục duy trì thực hiện. Sở đã thực hiện công bố, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Từ ngày 19/12/2023 đến ngày 16/01/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; xây dựng Kế hoạch Cải cách TTHC năm 2024. Tiếp tục thực hiện kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ. Rà soát phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát các TTHC sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố ban hành. Tiếp tục tuyên truyền, phối hợp nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1