No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 211

Sở Giao thông vận tải tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính

Trong tháng 8/2021, Sở Giao thông vận tải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách các hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định.  

Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh tại Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Sơn La năm 2021, của Sở Giao thông vận tải tại Quyết định số 830/QĐ-SGTVT ngày 30/12/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Duy trì và thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đảm bảo thời gian theo quy định.

Tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công và cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải đối với 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy trình, quy định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 100%.

Trong tháng, 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện cắt giảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Giao thông vận tải được cắt giảm, rút ngắn thời gian so với thời gian quy định từ 10% - 33,3%. Tham mưu hoàn thành xong bước trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tiến hành lựa chọn nhà thầu Xây dựng, nâng cấp bổ sung 09 dịch vụ công trực tuyến đối với 09 danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 150/KH- UBND ngày 18/6/2021 về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 8/2021 của Sở Giao thông vận tải cụ thể như sau: Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 21/7 - 18/8/2021 là: 1.842 hồ sơ, đã giải quyết 954 hồ sơ (trong đó giải quyết trước hạn: 790 hồ sơ, đúng hạn: 164 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ), đang giải quyết 880 hồ sơ, công dân rút 04 hồ sơ, từ chối 04 hồ sơ.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 155
  • Hôm nay: 6644
  • Trong tuần: 129,754
  • Tất cả: 8,671,767