Mường La thực hiện chiến dịch “Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em, đối tượng bảo trợ thực hiện Đề án 06”
(sonla.gov.vn) Thời gian qua, huyện Mường La luôn quan tâm thực hiện chiến dịch “Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em, đối tượng bảo trợ thực hiện Đề án 06”. Sau khi rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu giúp cho công tác quản lý các đối tượng bảo trợ, trẻ em dễ dàng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng kịp thời.

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh Sơn La; UBND huyện đã ban hành Công văn số 3886/UBND-LĐTBXH ngày 03/8/2023; Công văn số 4093/UBND-LĐTBXH ngày 13/8/2023; Công văn số 4933/UBND-LĐTBXH ngày 21/9/2023; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch số 187/KH-UBND; thực hiện việc chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu trẻ em, số liệu đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng tiêu chí, quy trình quy định tại mục II, nội dung Kế hoạch số 187/KH-UBND. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu bảo trợ, trẻ em đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng biểu theo dõi chi tiết đánh giá tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì của các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn, trong đó giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ và báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo điều hành.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hàng tháng phải kịp thời rà soát bổ sung, điều chỉnh, cập nhật biến động tăng, giảm hàng tháng các đối tượng bảo trợ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng lên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại đường link dvcbtxh.molisa.gov.vn và thực tế đã thực hiện việc cập nhật dữ liệu bảo trợ lên phần mềm theo quy định. Tổng số đối tượng hưởng trợ cấp tính đến ngày 10/11/2023 là 3.256 người; số đối tượng đã thực hiện rà soát chuẩn hóa cập nhật lên phầm mềm là 3.256 người.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp hiệu quả. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện xuất danh sách trẻ em trên phần mềm; thực hiện cập nhật thông tin trẻ em đã được chuẩn hóa và làm sạch vào phần mềm theo quy định. Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiếp nhận danh sách, thực hiện đối chiếu, xác thực thông tin, cung cấp mã định danh trẻ em và bàn giao kết quả đối chiếu, xác thực, cung cấp cho công chức Lao động - Thương binh xã hội các xã, thị trấn. Phòng Tư pháp đã hướng dẫn công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã phối hợp công chức Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, cập nhật và cung cấp đầy đủ thông tin trẻ em mới phát sinh (trẻ em mới được khai sinh) cập nhật lên phần mềm.

UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, trong đó giao công chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an xã, công chức tư pháp, cộng tác viên và cơ quan đoàn thể có liên quan thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin đối với trẻ em, đối tượng bảo trợ bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản tại các hộ gia đình và đối tượng mới phát sinh; thực hiện cập nhật đầy đủ lên phần mềm theo quy định.

Như Thuỷ

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 81
  • Hôm nay: 30,741
  • Trong tuần: 312,891
  • Tất cả: 43,443,986