Huyện Thuận Châu tập trung thực hiện mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
(sonla.gov.vn) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thời gian qua, UBND huyện Thuận Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
anh tin bai

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính Nhà nước và dịch vụ công, về quyền bình đẳng trong tiếp cận tài sản công của mọi chủ thể kinh tế trên địa bàn huyện và đảm bảo hiệu lực thực thi, bảo vệ hiệu quả quyền sử hữu tài sản; Thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách năm 2023 đến ngày 5/9 đạt 1.261,235 tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán tỉnh giao, 97,1% dự toán HĐND huyện giao; Tổng chi ngân sách đạt 802,038 tỷ đồng, bằng 62,1% dự toán tỉnh giao, 62% dự toán HĐND huyện giao. Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, tuân thủ kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn, gắn kết nhiệm vụ giữa quy hoạch phát triển và đầu tư theo quy hoạch.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của huyện được công khai nhằm tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư quan tâm, tham gia đầu tư các dự án trên địa bàn huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến rau, củ, quả và hỗ trợ đầu tư các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông sản, các chương trình khuyến công... Thường xuyên tổ chức các cuộc làm việc, đối thoại với doanh nghiệp, HTX và nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Kinh tế HTX, hộ gia đình có xu hướng phát triển, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đến nay toàn huyện có 56 HTX đang hoạt động.

Huyện đã triển khai thực hiện chính sách đảm bảo các yếu tố thị trường và các loại thị trường, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường và việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết, đảm bảo tính đúng, đủ, công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu. Thị trường hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển khá đồng bộ, ngày càng văn minh, hiện đại. Dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; Hoạt động bưu chính, viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, phục vụ đời sống và sản xuất của Nhân dân... Hệ thống các ngân hàng trên địa bàn hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tiếp cận tín dụng, dịch vụ ngân hàng nhằm duy trì, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Việc phổ biến, cung cấp thông tin, các tiêu chuẩn, yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX trên địa bàn đăng ký cấp mã số vùng trồng cho các sản phẩm nông sản, hoàn thiện các thủ tục đáp ứng thị trường xuất khẩu được thực hiện thường xuyên. Đến nay huyện đang duy trì 11 chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng mới 8 chuỗi. Thực hiện tốt các chính sách tín dụng, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 2021 đến nay huyện đã hỗ trợ cho 12 HTX, doanh nghiệp 1.724 triệu đồng xây dựng bao bì, nhãn mác, xúc tiến thương mại, xây dựng sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, việc đổi mới tư duy, vận dụng và phát huy mặt tích cực, hạn chế ngăn ngừa mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã được triển khai. Thực hiện tốt các chiến lược, quy hoạch, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô, đảm bảo những cân đối lớn của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát; Phát triển lành mạnh các thị trường tài chính, tiền tệ, bảo hiểm; Có biện pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời những biến động xấu đối với ổn định kinh tế vĩ mô; Phát triển lĩnh vực xã hội, gắn thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh trong thời gian qua; Giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị - xã hội.

Lê Hồng

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 134
  • Hôm nay: 18,717
  • Trong tuần: 408,915
  • Tất cả: 38,377,753