100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập "lần đầu" 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. 100% bản phải kê khai đã được công khai.

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong công tác lãnh chỉ đạo đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền về công tác PCTN. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế chính sách, các văn bản quy định về quản lý kinh tế - xã hội nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển được tích cực thực hiện. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt;  thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn… được triển khai tích cực, toàn diện. 

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN được tăng cường đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. 

9 tháng năm 2021 Thanh tra tỉnh đã ban hành 07 văn bản để hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện việc tiếp nhận bản kê khai của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh theo quy định của Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thủ trưởng các địa phương, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai theo quy định. 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập "lần đầu". Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 9.055 người. 100% bản phải khai đã được công khai.

Diệp Hương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1