Triển khai Tiểu dự án 4, Dự án 5 “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 271/KH-UBND
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung Triển khai Tiểu dự án 4, Dự án 5 “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về