Triển khai thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU 17/02/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Số ký hiệu văn bản 115/KH-UBND
Ngày ban hành 28/04/2021
Ngày hiệu lực 28/04/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU 17/02/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Phạm Văn Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về