No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 226

Mai Sơn đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Trong năm 2011, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Mai Sơn  tiếp tục được các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành, được thủ trưởng các đơn vị, UBND các xã, thị trấn ngày càng quan tâm chỉ đạo triển khai toàn diện trên các mặt công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả.

 

Công tác truyền thông, hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như: Phổ biến nội dung của bộ thủ tục hành chính vào các chương trình của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; thông qua các cuộc họp của HĐND, UBND huyện, các cuộc giao ban, các lớp bồi dưỡng để quán triệt nội dung; kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; đưa tin bài trên Cổng thông tin điện tử huyện Mai Sơn; lồng ghép nội dung của các thủ tục hành chính các cuộc tuyên truyền của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Mai Sơn. Duy trì thông tin thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện nhằm công khai minh bạch thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã kịp thời công khai các thủ tục hành chính đã được ban hành theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, của xã, thị trấn. UBND huyện đã ban hành Thông báo số 98/TB-UBND ngày 29/3/2021 về thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã được triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Các cơ quan, đơn vị có liên quan niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại Trụ sở làm việc và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện để người dân, tổ chức kịp thời nắm bắt các quy định về thủ tục hành chính và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 73.132 hồ sơ trong đó: Hồ sơ mới tiếp nhận 70.191 hồ sơ (trực tuyến 2.191 thủ tục hành chính, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích 70.941 hồ sơ); hồ sơ kỳ trước chuyển sang 6.686 hồ sơ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Đã giải quyết 72.866 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn 31.851 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn 40.992 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn 23  hồ sơ). Đang giải quyết 266 hồ sơ chưa đến hạn.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi xử lý của cấp huyện, cấp xã. Kịp thời niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và UBND các xã và trên Cổng thông tin điện tử huyện, xã để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nắm bắt được các thủ tục hành chính trong phạm vi huyện, xã giải quyết nhằm giúp cho tổ chức, cá nhân truy cập trên mạng khai thác các hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để chủ động xây dựng hồ sơ thuận tiện cho việc giao dịch, nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 224
  • Hôm nay: 3029
  • Trong tuần: 155,531
  • Tất cả: 11,173,002