Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 08/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh (từ 10/01-20/01/2019)
Lịch công tác | 11-01-2019
Thông báo số 08/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh (từ 10/01-20/01/2019).
Thông báo số 01/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh. (từ ngày 03/01/2019 - 20/01/2019)
Lịch công tác | 08-01-2019
Thông báo số 01/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh. (từ ngày 03/01/2019 - 20/01/2019).
Thông báo số 461/TB-VPUB Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 08-01-2019
Thông báo số 461/TB-VPUB Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thông báo số 460/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/12/2018 - 13/01/2019
Lịch công tác | 08-01-2019
Thông báo số 460/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/12/2018 - 13/01/2019.
Thông báo số 451/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 21/12/2018-04/01/2019)
Lịch công tác | 21-12-2018
Thông báo số 451/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 21/12/2018-04/01/2019).
Thông báo số 440/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ((từ ngày 14/12-23/12/2018)
Lịch công tác | 14-12-2018
Thông báo số 440/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ((từ ngày 14/12-23/12/2018).
Thông báo số 430/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 05/12/2018-16/12/2018)
Lịch công tác | 07-12-2018
Thông báo số 430/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 05/12/2018-16/12/2018).
Thông báo số 429/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 05/12/2018-16/12/2018)
Lịch công tác | 07-12-2018
Thông báo số 429/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 05/12/2018-16/12/2018).
Thông báo số 424/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 29/11/2018 - 09/12/2018)
Lịch công tác | 01-12-2018
Thông báo số 424/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 29/11/2018 - 09/12/2018).
Thông báo số 417/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (21/11/2018-30/11/2018)
Lịch công tác | 23-11-2018
Thông báo số 417/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (21/11/2018-30/11/2018).
Thông báo số 414/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 17/11-27/11/2018)
Lịch công tác | 21-11-2018
Thông báo số 414/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 17/11-27/11/2018).
Thông báo số 403/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 07/11/2018 - 18/11/2018)
Lịch công tác | 09-11-2018
Thông báo số 403/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 07/11/2018 - 18/11/2018).
Thông báo số 392/TB-VPUB Thông báo lịch công tác tháng 11 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tin tức trong tỉnh | 31-10-2018
Thông báo số 392/TB-VPUB Thông báo lịch công tác tháng 11 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thông báo số 391/TB-VPUB Thông báo lich công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 20/10-11/11/2018)
Tin tức trong tỉnh | 31-10-2018
Thông báo số 391/TB-VPUB Thông báo lich công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 20/10-11/11/2018).
Thông báo sô 376/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 23/10-31/10/2018)
Lịch công tác | 23-10-2018
Thông báo sô 376/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 23/10-31/10/2018)
Thông báo số 359/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 11/10-21/10/2018)
Lịch công tác | 12-10-2018
Thông báo số 359/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 11/10-21/10/2018)
Thông báo số 352/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 04/10-17/10/2018)
Lịch công tác | 09-10-2018
Thông báo số 352/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 04/10-17/10/2018)
Thông báo số 341/VB-VPUB Thông báo lịch công tác tháng 10 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 27-09-2018
Thông báo số 341/VB-VPUB Thông báo lịch công tác tháng 10 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thông báo số 340/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 27/9-07/10/2018)
Lịch công tác | 27-09-2018
Thông báo số 340/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 27/9-07/10/2018)
Thông báo số 335/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 20/9-03/10/2018)
Lịch công tác | 21-09-2018
Thông báo số 335/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 20/9-03/10/2018)