Tiêu đề

Lịch công tác

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ 18/9 đến 22/9/2017)
Lịch công tác | 19-09-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ 18/9 đến 22/9/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 10/9 đến 17/9/2017)
Lịch công tác | 12-09-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 10/9 đến 17/9/2017).
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 06-09-2017
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/9 đến 09/9/2017)
Lịch công tác | 06-09-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/9 đến 09/9/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/8 đến 05/09/2017)
Lịch công tác | 28-08-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/8 đến 05/09/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 17/8 đến 31/8/2017)
Lịch công tác | 21-08-2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 17/8 đến 31/8/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 02/8 đến 13/8/2017)
Lịch công tác | 07-08-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 02/8 đến 13/8/2017).
Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 31-07-2017
Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/7 đến 06/08/2017)
Lịch công tác | 26-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/7 đến 06/08/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( Từ 17/7 - 31/7/2017 )
Lịch công tác | 21-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( Từ 17/7 - 31/7/2017 ).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/7 đến 17/7/2017)
Lịch công tác | 10-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/7 đến 17/7/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 1/7 đến 9/7/2017)
Lịch công tác | 07-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 1/7 đến 9/7/2017).
Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 06-07-2017
Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/6 đến 02/7/2017)
Lịch công tác | 26-06-2017
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/6 đến 02/7/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 19/6 đến 25/6/2017)
Lịch công tác | 19-06-2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 19/6 đến 25/6/2017).
Thông báo số 207/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12/6 đến 18/6/2017)
Lịch công tác | 13-06-2017
Thông báo số 207/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12/6 đến 18/6/2017).
Thông báo số 197/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 05/6 đến 11/6/2017)
Lịch công tác | 05-06-2017
Thông báo số 197/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 05/6 đến 11/6/2017).
Thông báo số 175/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 29/5 đến 04/6/2017)
Lịch công tác | 29-05-2017
Thông báo số 175/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 29/5 đến 04/6/2017).
Thông báo số 174/TB-VPUB Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 29-05-2017
Thông báo số 174/TB-VPUB Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thông báo số 163/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 22/5 - 02/06/2017)
Lịch công tác | 22-05-2017
Thông báo số 163/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 22/5 - 02/06/2017).