Tiêu đề

Lịch công tác

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 17/11 đến 26/11/2017)
Lịch công tác | 21-11-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 17/11 đến 26/11/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 13/11 đến 30/11/2017)
Lịch công tác | 13-11-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 13/11 đến 30/11/2017).
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chỉ tịch UBND ( từ 01/11 đến 11/11/2017)
Lịch công tác | 01-11-2017
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chỉ tịch UBND ( từ 01/11 đến 11/11/2017).
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 26-10-2017
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/10 đến 05/11/2017)
Lịch công tác | 26-10-2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/10 đến 05/11/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 14/10 đến 31/10/2107)
Lịch công tác | 16-10-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 14/10 đến 31/10/2107).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 02/10 đến 13/10/2017)
Lịch công tác | 09-10-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 02/10 đến 13/10/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/10 - 13/10/2017)
Lịch công tác | 03-10-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/10 - 13/10/2017)
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 25/9 - 03/10/2107)
Lịch công tác | 25-09-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 25/9 - 03/10/2107).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ 18/9 đến 22/9/2017)
Lịch công tác | 19-09-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ 18/9 đến 22/9/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 10/9 đến 17/9/2017)
Lịch công tác | 12-09-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 10/9 đến 17/9/2017).
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 06-09-2017
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/9 đến 09/9/2017)
Lịch công tác | 06-09-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/9 đến 09/9/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/8 đến 05/09/2017)
Lịch công tác | 28-08-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/8 đến 05/09/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 17/8 đến 31/8/2017)
Lịch công tác | 21-08-2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 17/8 đến 31/8/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 02/8 đến 13/8/2017)
Lịch công tác | 07-08-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 02/8 đến 13/8/2017).
Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 31-07-2017
Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/7 đến 06/08/2017)
Lịch công tác | 26-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/7 đến 06/08/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( Từ 17/7 - 31/7/2017 )
Lịch công tác | 21-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( Từ 17/7 - 31/7/2017 ).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/7 đến 17/7/2017)
Lịch công tác | 10-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/7 đến 17/7/2017).