Tiêu đề

Lịch công tác

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/7 đến 06/08/2017)
Lịch công tác | 26-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/7 đến 06/08/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( Từ 17/7 - 31/7/2017 )
Lịch công tác | 21-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( Từ 17/7 - 31/7/2017 ).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/7 đến 17/7/2017)
Lịch công tác | 10-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/7 đến 17/7/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 1/7 đến 9/7/2017)
Lịch công tác | 07-07-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 1/7 đến 9/7/2017).
Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 06-07-2017
Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/6 đến 02/7/2017)
Lịch công tác | 26-06-2017
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/6 đến 02/7/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 19/6 đến 25/6/2017)
Lịch công tác | 19-06-2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 19/6 đến 25/6/2017).
Thông báo số 207/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12/6 đến 18/6/2017)
Lịch công tác | 13-06-2017
Thông báo số 207/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12/6 đến 18/6/2017).
Thông báo số 197/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 05/6 đến 11/6/2017)
Lịch công tác | 05-06-2017
Thông báo số 197/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 05/6 đến 11/6/2017).
Thông báo số 175/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 29/5 đến 04/6/2017)
Lịch công tác | 29-05-2017
Thông báo số 175/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 29/5 đến 04/6/2017).
Thông báo số 174/TB-VPUB Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 29-05-2017
Thông báo số 174/TB-VPUB Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thông báo số 163/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 22/5 - 02/06/2017)
Lịch công tác | 22-05-2017
Thông báo số 163/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 22/5 - 02/06/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 15/5 đến 21/5/2017)
Lịch công tác | 16-05-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 15/5 đến 21/5/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBDN tỉnh ( từ 08/5 đến 14/5/2017)
Lịch công tác | 08-05-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBDN tỉnh ( từ 08/5 đến 14/5/2017).
Thông báo Chương trình công tác tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 04-05-2017
Thông báo Chương trình công tác tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/5 đến 07/5/2017)
Lịch công tác | 04-05-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/5 đến 07/5/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/4 đến 02/5/2017)
Lịch công tác | 24-04-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/4 đến 02/5/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 17/4 đến 23/4/2017)
Lịch công tác | 17-04-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 17/4 đến 23/4/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/4 đến 16/4/2017)
Lịch công tác | 11-04-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/4 đến 16/4/2017).
Chương trình công tác tháng 04 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 11-04-2017
Chương trình công tác tháng 04 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.