Sơn La thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý
(Nội vụ) Nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng; góp phần thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tỉnh Sơn La là một trong những địa phương trong cả nước Thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý. 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng”; và văn bản của các cơ quan liên quan, tỉnh Sơn La cụ thể hóa những văn bản chỉ đạo điều hành cụ thể như: Thông báo số 829-TB/TU ngày 30/6/2017; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25/8/2017; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 03/8/2017; Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 30/8/2017. Trong quá trình thực Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp cấp sở, cấp phòng các cấp ủy đảng đã dành nhiều sự quan tâm đến công tác cán bộ; trực tiếp và thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống chính trị trên cơ sở đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Tỉnh Sơn La tổ chức thi tuyển đối với một số chức danh lãnh đạo như: Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ; Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Mường La... Do đó, đối tượng tham gia thi tuyển là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Về nội dung, hình thức thi: Thí sinh dự thi viết và trình bày Đề án trước Hội đồng thi. Trình tự, thủ tục tổ chức thi được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ. Tổng số người đăng ký hồ sơ tham gia thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý: 26 người. Số vị trí thi tuyển: 12. Số người trúng tuyển: 10 người.

Việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đã tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị, góp phần làm tăng tính cạnh tranh trong công tác tuyển chọn cán bộ. Thi tuyển chức danh lãnh đạo có thêm căn cứ để lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm. Đây là căn cứ thực tiễn quan trọng để khẳng định chủ trương của Đảng là đúng đắn và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đảm bảo phù hợp trong tình hình mới.

Đặc biệt việc theo dõi, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi thi tuyển luôn được tỉnh quan tâm, đánh giá hàng năm; những người trúng tuyển, được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý đều thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có chuyển biến tích cực trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Nguyễn Hạnh

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 126
  • Hôm nay: 20,766
  • Trong tuần: 410,964
  • Tất cả: 38,379,802