Đẩy mạnh Chuyển đổi số ngành xây dựng để phát triển bền vững
(sonla.gov.vn) Thời gian qua, quán triệt văn bản chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17- NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Xây dựng lồng ghép vào các kế hoạch, nhiệm vụ của ngành xây dựng, các hoạt động bước đầu triển khai có hiêu quả; việc Chuyển đổi số tại Sở được tổ chức đồng bộ; chính quyền số từng bước được xây dựng, hoàn thiện; công nghệ số được ứng dụng trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Ban Giám đốc Sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch về việc Chuyển đổi số; tập trung tham mưu xây dựng các phần mềm cơ sở dữ liệu ngành xây dựng phục vụ cho công tác chuyển đổi số, chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phổ biến, quán triệt về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức, tạo bước đột phá trong phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo trong xây dựng Chính quyền số; hướng đến xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ các cấp; ứng dụng các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đẩy mạnh và cụ thể hóa việc triển khai về Chuyển đổi số với các kế hoạch, lộ trình và mục tiêu cụ thể phù hợp với thực tiễn của Ngành.

Sở luôn xác định Chuyển đổi số ngành Xây dựng là nội dung rất quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để góp phần tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và doanh nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công của Sở Xây dựng...; Sở Xây dựng đã lồng ghép tối đa các nội dung về chuyển đổi số trong quá trình xây dựng các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Xây dựng. Thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có chức năng trong việc tập huấn, đào tạo cán bộ, công chức thuộc sở về nội dung chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng. Thông qua đó số lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở được nâng cao trình độ, nhận thức về chuyển đổi số, số lượng được tuyên truyền, quán triệt đạt 100%. Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang về Chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa tin, đặt bài, viết bài về Chuyển đổi số trên Trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến; tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước, thành lập chuyên mục Chuyển đổi số tại Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng (https://soxaydung.sonla.gov.vn/chuyen-doi-so).

Hàng năm, Sở Xây dựng đầu tư sửa chữa, nâng cấp, thay mới các trang thiết bị điện tử, duy trì các dịch vụ công nghệ; thông quá đó hạ tầng kỹ thuật của sở cơ bản đã đáp ứng việc triển khai ứng dụng CNTT, 100% cán bộ công chức viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng đã được trang bị máy tính phục vụ công việc, 100% máy tính đều được kết nối Internet và được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền (ngoại trừ một máy tính được dùng để soạn thảo văn bản mật). Để hiện đại hóa hành chính, các nhiệm vụ công việc được giao trên hệ thống quản lý điều hành văn bản. Sở Xây dựng giao đã chỉ đạo các các bộ, lãnh đạo các phòng thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, từ khâu giao việc, trình duyệt văn bản, cấp số, đóng dấu, phát hành văn bản trên môi trường điện tử. Hiện nay các phần mềm công nghệ thông tin được trang bị cơ bản đáp ứng các yêu cầu để thực hiện trên môi trường điện tử.

Triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử tại cơ quan; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc tham quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã: Việc thực hiện dịch vụ công ích trên môi trường điện tử được Sở Xây dựng quan tâm thực hiện, hiện nay Sở Xây dựng đã có 46 thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công mức độ 4, các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử. Triển khai cung cấp 100% dịch vụ cong đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến; hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến: Hiện nay, Sở Xây dựng đang cung cấp 46/46 thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các dịch vụ công lĩnh vực xây dựng của Sở Xây dựng đều được tích hợp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Như Thuỷ

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1