Sở Tài nguyên và Môi trường chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính
(sonla.gov.vn) Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC). Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng đơn vị triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch CCHC của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện rà soát TTHC thuộc phạm vi, chức năng của Sở còn hiệu lực thi hành và thực hiện duy trì giảm ít nhất từ 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành, để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành công bố trong năm 2023. Đã thực hiện việc sắp xếp bộ máy của Sở tinh gọn, thống nhất, không chồng chéo. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường có 116 TTHC (79 TTHC cấp tỉnh, 34 TTHC cấp huyện, 3 TTHC cấp xã). Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được công bố, đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La; niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đăng tải trên Trang Website của Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Từ ngày 20/10/2023 đến 20/11/2023: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 81 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 31 hồ sơ); kết quả: đang giải quyết: 21 hồ sơ; đã giải quyết: 43 hồ sơ; tạm dừng: 06 hồ sơ; hủy 11 hồ sơ). Đồng thời, Sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Dịch vụ công trực tuyến một phần theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ có hiệu quả. Hiện nay, tổng số TTHC được cung cấp dịch vụ trực tuyến của Sở là 57/79 TTHC (51 thủ tục hành chính của Sở đã đạt ở mức độ toàn trình, 06 thủ tục hành chính đạt ở mức độ một phần). Số liệu hồ sơ nộp trực tuyến tháng 11 từ ngày 20/10/2023 đến 20/11/2023: 67/81 hồ sơ chiếm 82,7%.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phổ biến, quán triệt văn bản chỉ đạo áp dụng số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện các bước, quy trình xử lý hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính như: Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 100% các thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được thực hiện số hóa trên hệ thống phần mềm motcua/stnmt.sonla.gov.vn.

Kết quả hợp nhất, kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC: Đối với tất cả các TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện trên hệ thống phần mềm motcua/stnmt.sonla.gov.vn và đã được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; trên hệ thống phần mềm motcua/stnmt.sonla.gov.vn để tra cứu mã số định danh cá nhân và căn cước công dân, đã kết nối được với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường; đặc biệt về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La, qua địa chỉ sau: Số điện thoại đường dây nóng: 0223.854.486, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính; địa chỉ thư điện tử: duongdaynongtnmtsonla@gmail.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường qua số điện thoại: 0212.3854.272. Kết quả: từ ngày 20/10/2023 đến ngày 20/11/2023, không có phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC và giải quyết TTHC.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1