Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 15/12/2022, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực các huyện ủy, thành ủy. Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đã đạt những kết quả tích cực, như: giảm số lượng ĐVSNCL góp phần tinh gọn bộ máy, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các ĐVSNCL và tăng số ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên... Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản luật nhằm thể chế hóa thực hiện Nghị quyết đã được Quốc hội ban hành; Chính phủ đã ban hành các nghị định về vị trí việc làm, biên chế viên chức, hợp đồng lao động trong ĐVSNCL; về thành lập, tổ chức lại, giải thể ĐVSNCL; về cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL để các bộ, ngành, địa phương, ĐVSNCL làm căn cứ hướng dẫn, thực hiện.

Thực hiện sắp xếp lại theo hướng tinh gọn bộ máy, năm 2021 giảm 13,4% ĐVSNCL so với năm 2015, vượt mục tiêu giai đoạn 2015 - 2021. Số biên chế năm 2021 giảm 10,51% so với năm 2015. Việc chuyển các ĐVSNCL sang cơ chế tự chủ còn hạn chế, tiến độ chậm… chỉ mới đạt 6,46%; chuyển đổi thành công ty cổ phần còn chậm, chỉ chiếm 24,2% số lượng đơn vị ĐVSNCL được phê duyệt (giai đoạn 2017 - 2020).

Các đại biểu tham gia thảo luận và đánh giá về những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 19; đồng thời, nêu những vấn đề còn khó khăn trong thực tiễn: một số cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện chưa quyết liệt, chưa có lộ trình cụ thể; việc sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động các ĐVSNCL còn hạn chế…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo 2025-2030, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương cần bám sát các nhiệm vụ đã được nêu cụ thể trong dự thảo Báo cáo để triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đồng thời với Nghị quyết 18-NQ/TW. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của tấp cả các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.Cùng với đó, tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý số lượng người làm việc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thiện cơ chế tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai thực hiện việc ban hành tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Việc sắp xếp, thu gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí, điều kiện thành lập, có tính kế thừa và phát huy, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Lê Hồng

1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 135
  • Hôm nay: 22,188
  • Trong tuần: 412,386
  • Tất cả: 38,381,224