No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 200

Sơn La phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh đạt ổn định 50% vào năm 2025

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển Lâm nghiệp, công tác bảo vệ và phát triển vốn rừng; phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh đạt ổn định 50% vào năm 2025.

 

Công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, độ che phủ rừng tăng ổn định qua các năm từ 42,4% năm 2016 lên 45,4% năm 2020, giai đoạn 2016-2020 độ che phủ rừng toàn tỉnh tăng bình quân tăng 0,6%/năm, giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp trong giai đoạn đạt 5.300 tỷ đồng; công tác xây dựng và quản lý quy hoạch 3 loại rừng được điều chỉnh kịp thời đồng bộ với yêu cầu tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác phát triển vốn rừng tập trung chỉ đạo theo định hướng các chương trình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh, bước đầu hình thành một số sản phẩm lâm sản đặc thù; đóng góp nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng; hệ thống tổ chức bộ máy, các quy định của pháp luật và cơ chế chính sách về phát triển lâm nghiệp được hoàn thiện, trong đó đặc biệt cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào việc Bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Định hướng phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La phấn đấu: Bảo vệ và phát triển bền vững đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021-2025; bảo tồn đa dạng sinh học ở các khu rừng đặc dụng có giá trị kinh tế trên địa bàn tỉnh; phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh đạt ổn định 50% vào năm 2025 qua đó cải thiện đóng góp của rừng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng theo hướng bền vững và có hiệu quả cao, nhằm phát huy giá trị nhiều mặt của rừng; gắn với cơ cấu lại ngành Lâm nghiệp và lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; chương trình phát triển nông, lâm nghiệp trọng điểm của các tỉnh...

Để đạt được những mục tiêu đó tỉnh Sơn La sẽ thực hiện các giải pháp: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về công tác bảo vệ và phát triển rừng về giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của rừng, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng; tập trung chỉ đạo việc cập nhật và kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng của địa phương trong kỳ quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch của ngành, tỉnh...

Như Thủy

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 176
  • Hôm nay: 6277
  • Trong tuần: 129,387
  • Tất cả: 8,671,400