Thực hiện Thông báo Kết luận số 105/TB-VPUB ngày 24/3/2023 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 23/3/2023 và Kế hoạch số 24/KH-VPUB ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 đảm bảo đúng quy định của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước. Ngày 28/3/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 379/VPUB-TCHCQT.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 105/TB-VPUB ngày 24/3/2023 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 23/3/2023 và Kế hoạch số 24/KH-VPUB ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 đảm bảo đúng quy định của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước. Ngày 28/3/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 379/VPUB-TCHCQT.