No title... No title... No title... No title... No title...

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Sinh hoạt Chính trị dưới Cờ tháng 10/2022

Ngày 03/10/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Sinh hoạt Chính trị dưới Cờ tháng 10/2022. Dự sinh hoạt có tập thể lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động các phòng, ban, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Trung tâm Thông tin, Nhà khách UBND tỉnh.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022​- 2027” của Chính phủ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” của Chính phủ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.