No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Thông báo
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 21/10/2021
Lượt xem:10
2Thông báo
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 21/10/2021
Lượt xem:9
3Thông báo
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 21/10/2021
Lượt xem:10
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 20/09/2021
Ngày kết thúc: 20/10/2021
Lượt xem:18
5Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 20/09/2021
Ngày kết thúc: 20/10/2021
Lượt xem:9
6Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 20/09/2021
Ngày kết thúc: 20/10/2021
Lượt xem:21
7Báo cáo
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:9
8Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:8
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:10
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 10/09/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:15
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 10/09/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:14
12Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:17
13Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:19
14Tờ trình
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:8
15Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:10
16Tờ trình
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:13
17Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 08/10/2021
Lượt xem:10
18Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 08/10/2021
Lượt xem:12
19Báo cáo
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:15
20Quyết định
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:39
21Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:40
22Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:23
23Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:24
24Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 06/09/2021
Ngày kết thúc: 06/10/2021
Lượt xem:26
25Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 30/08/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:80
26Báo cáo
Ngày bắt đầu: 30/08/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:48
27Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/08/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:66
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 25/08/2021
Ngày kết thúc: 25/09/2021
Lượt xem:66
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 25/08/2021
Ngày kết thúc: 25/09/2021
Lượt xem:48
3Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:64
4Quyết định
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:85
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 23/08/2021
Ngày kết thúc: 23/09/2021
Lượt xem:73
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 23/08/2021
Ngày kết thúc: 23/09/2021
Lượt xem:73
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/08/2021
Ngày kết thúc: 19/09/2021
Lượt xem:94
8Quyết định
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 13/09/2021
Lượt xem:53
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/08/2021
Ngày kết thúc: 08/09/2021
Lượt xem:35
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/08/2021
Ngày kết thúc: 08/09/2021
Lượt xem:33
11Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/08/2021
Ngày kết thúc: 08/09/2021
Lượt xem:79
12Báo cáo
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:59
13Quyết định
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:70
14Quyết định
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 03/09/2021
Lượt xem:80
15Tờ trình
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 03/09/2021
Lượt xem:74
16Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:83
17Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:68
18Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:171
19Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:123
20Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:106
21Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:98
22Quyết định
Ngày bắt đầu: 28/07/2021
Ngày kết thúc: 28/08/2021
Lượt xem:93
23Tờ trình
Ngày bắt đầu: 28/07/2021
Ngày kết thúc: 28/08/2021
Lượt xem:60
24Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/07/2021
Ngày kết thúc: 26/08/2021
Lượt xem:100
25Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/07/2021
Ngày kết thúc: 26/08/2021
Lượt xem:84
26Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 24/07/2021
Ngày kết thúc: 24/08/2021
Lượt xem:92
27Tờ trình
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:80
28Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:84
29Báo cáo
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:72
30Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/07/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:102
31Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/07/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:104
32Tờ trình
Ngày bắt đầu: 21/07/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:88
33Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/07/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:90
34Quyết định
Ngày bắt đầu: 16/07/2021
Ngày kết thúc: 16/08/2021
Lượt xem:74
35Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/07/2021
Ngày kết thúc: 09/08/2021
Lượt xem:101
36Tờ trình
Ngày bắt đầu: 09/07/2021
Ngày kết thúc: 09/08/2021
Lượt xem:80
37Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/07/2021
Ngày kết thúc: 07/08/2021
Lượt xem:112
38Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 07/07/2021
Ngày kết thúc: 07/08/2021
Lượt xem:117
39Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/07/2021
Ngày kết thúc: 07/08/2021
Lượt xem:102
40Quyết định
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 30/07/2021
Lượt xem:282
41Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 30/07/2021
Lượt xem:116
42Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/06/2021
Ngày kết thúc: 29/07/2021
Lượt xem:115
43Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/06/2021
Ngày kết thúc: 29/07/2021
Lượt xem:101
44Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:118
45Tờ trình
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:107
46Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:124
47Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/06/2021
Ngày kết thúc: 18/07/2021
Lượt xem:232
48Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 13/06/2021
Ngày kết thúc: 13/07/2021
Lượt xem:121
49Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/06/2021
Ngày kết thúc: 01/07/2021
Lượt xem:252
50Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 11/06/2021
Ngày kết thúc: 11/07/2021
Lượt xem:124
12345678910...
Video tuyên truyền 


THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 116
  • Hôm nay: 1350
  • Trong tuần: 126,756
  • Tất cả: 8,756,365