Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 27 tháng 01 năm 2015
Văn bản chỉ đạo | 05-05-2015
Nghị quyết số 77/2014/QH13
Văn bản chỉ đạo | 05-05-2015
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
Văn bản chỉ đạo | 15-10-2012
Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Nghị định quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc... Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-04-2015
Số: 462/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015
Quyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-04-2015
QĐ Số: 463/QĐ-UBND ngày 27tháng 02 năm 2015
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Thông tư quy định chi tiết về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và... Thông tư quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Thông tư quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Văn bản chỉ đạo | 17-12-2014
Thự hiện Công văn số 1694-CV/BTGTU ngày 08/12/2014 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII
Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và chương trình an sinh xã hội vùng Tây Bắc
Văn bản chỉ đạo | 01-04-2015
Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và chương trình an sinh xã hội vùng Tây Bắc; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La”
Hiển thị 601 - 617 of 617 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 31

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 32288879
Số người đang truy cập: 67