Sở Xây dựng quan tâm triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn
(sonla.gov.vn) Thời gian qua, Sở Xây dựng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng các hướng dẫn của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh đó, Sở chú trong triển khai việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ- CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ và theo các nội dung quy định tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng… Từ đó, đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các phòng, đơn vị trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; hoàn thành việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập; là tiền đề quan trọng cho việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo lộ trình.

Sở Xây dựng đã bám sát nội dung Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch thực hiện của Tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm cao, tích cực, chủ động, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Trong thời gian tiếp theo, ngành Xây dựng tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại các đơn vị hoạt động không hiệu quả; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác gắn với quản lý chặt chẽ biên chế đối với các phòng, đơn vị trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế. Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo khung năng lực theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy mạnh và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, trên cơ sở đó bố trí số biên chế hợp lý cho từng phòng, đơn vị.

Như Thuỷ

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 114
  • Hôm nay: 21,258
  • Trong tuần: 411,456
  • Tất cả: 38,380,294