Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính
(sonla.gov.vn) Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện, quán triệt nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) chung và công tác rà soát, đánh giá TTHC nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp ngày càng được nâng cao, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân khi giải quyết TTHC. Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố cơ bản đều chủ động thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận giải quyết TTHC để kiến nghị các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đã tiến hành rà soát, đánh giá TTHC gửi về Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Việc rà soát, đánh giá TTHC tập trung vào trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện của TTHC, đặc biệt là các TTHC phát sinh nhiều hồ sơ liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử, khai thác thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu cá nhân khi thực hiện TTHC phải cung cấp thêm giấy tờ tuỳ thân (căn cước công dân) để giảm chi phí và thời gian cho cá nhân, tổ chức; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan giải quyết TTHC.

Hiện nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được công bố quy trình nội bộ. Bên cạnh đó, để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc rà soát, thực hiện trả kết quả TTHC ngay sau khi có kết quả giải quyết (không để đến hạn mới trả kết quả); chấn chỉnh, khắc phục tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu trình công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, lĩnh vực đề xuất cắt giảm 25% thời gian thực hiện TTHC. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý. Thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hoá tối thiểu 20% TTHC nội bộ đã được công bố tại Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia quy trình giải quyết TTHC cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định, đặc biệt đối với các hồ sơ TTHC phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến, tránh trường hợp nhận được hồ sơ nhưng không cập nhật ngay vào phần mềm một cửa điện tử. Đồng thời thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC và quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác rà soát, đơn giản hoá TTHC đặc biệt là các TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Thực hiện tốt cải cách TTHC, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị. Rà soát tái cấu trúc quy trình, dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dùng làm trung tâm (bao gồm cả cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp), cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo.

Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 165
  • Hôm nay: 18,417
  • Trong tuần: 408,615
  • Tất cả: 38,377,453