Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện Công văn số 1590/BKHĐT-QLQH ngày 07/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 10/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công văn số 745/UBND-TH.

Theo đó, Đối với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tư vấn lập quy hoạch tập trung tiếp thu, giải trình, bổ sung các ý kiến tham gia và hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh. Rà soát tiến độ thực hiện, tham mưu với UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch tỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh tiến độ tại văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên báo cáo trực tuyến về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021. Chịu trách nhiệm việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn lập quy hoạch tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh quy định cụ thể về số lượng và tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Sở Xây dựng: Tập trung tham mưu, thực hiện các nội dung liên quan đến quy hoạch phân khu xây dựng.

Các sở, ban, ngành: Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch vầ Đầu tư trong tiếp thu, giải trình, bổ sung các ý kiến tham gia và hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh. Rà soát, đánh giá việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 59 Luật Quy hoạch, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 10/2023.

Các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như các công việc khác liên quan đến quy hoạch.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Tải về

 
Vũ Cường (TH)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 189
  • Hôm nay: 10,203
  • Trong tuần: 69,507
  • Tất cả: 23,997,200