Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2487/QĐ_UBND
Ngày ban hành 23/11/2023
Ngày hiệu lực 23/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2487.pdf