Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 1 Quy định kèm theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý.
Số ký hiệu văn bản 131/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 1 Quy định kèm theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 131-qd-ubnd.pdf