No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 30

Triển khai hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã kịp thời phổ biến,triển khai có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh để nắm bắt và chấp hành đúng các quy định của Luật.

Trên cơ sở Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về Luật Tiếp cận thông tin. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến về sự cần thiết ban hành Luật Tiếp cận thông tin để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về quyền được tiếp cận thông tin của công dân; phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin; các hành vi bị nghiêm cấm; các thông tin phải được công khai; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu; trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật.

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp như: tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; các buổi sinh hoạt, họp cơ quan, đơn vị; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở; biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp pháp luật, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11), sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Triển khai hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh Sơn La

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện công khai các thông tin theo quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin: Các văn bản Luật, dưới Luật của Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố; đăng trên Công báo của tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành trên Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí phổ biến, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Công khai các văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung (các Chương trình công tác, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, báo cáo thống kê, thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, huyện ủy, HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thành phố; lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các huyện, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành…) đều được đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Thực hiện công khai các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành để lấy ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Việc lấy ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với các dự thảo văn bản pháp luật. Thực hiện công khai nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan Nhà nước đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật (các dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, và phương án phát triển ngành nghề;...

Đồng thời, thực hiện công khai chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của huyện, thành phố. Thực hiện công khai thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công khai thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định thông qua các báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách địa phương và thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (có chuyên mục riêng về công khai Ngân sách);Cổng/Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, bố trí nguồn lực để thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cung cấp, công khai, lưu giữ thông tin; bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin; kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê. Bên cạnh đó đảm bảo trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin; niêm yết, công khai thông tin tới từng cơ sở tổ, bản; tăng cường cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là loa truyền thanh ở cơ sở trong việc cung cấp thông tin cho người dân, đặc biệt chú trọng người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 480
  • Hôm nay: 30,859
  • Trong tuần: 211,155
  • Tất cả: 21,417,698