No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 171

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng; có sức lan tỏa cao, đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tăng "sức đề kháng" trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phòng, chống tội phạm các loại; phòng gian, bảo mật; phòng, chống cháy, nổ, thu hồi vũ khí vật liệu nổ; phòng, chống dịch Covid-19; bài trừ tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự công cộng; trật tự an toàn, giao thông; cứu nạn, cứu hộ; tham gia xây dựng và thực hiện nội quy, quy ước về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường toàn về an ninh, trật tự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảng ủy Công an tỉnh ban hành văn bản để cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt việc giải quyết các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề, hội ý nghiệp vụ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện các chuyên đề về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động, trên cơ sở đó đề ra giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Các huyện ủy, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ điều kiện thực tiễn của đơn vị đã ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương và giải quyết các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, trường học gắn với việc triển khai thực hiện quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” tại các xã, phường, thị trấn gắn với Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và trật tự an toàn xã hội của Bộ Công an và thực hiện các tiêu chí về an ninh trật tự trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả việc tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới và tập huấn cho các trưởng bản, người có uy tín ở khu vực biên giới về công tác bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm,... Các lực lượng vũ trang đã duy trì tổ chức phối hợp định kỳ, đột xuất để đánh giá việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, nắm tình hình địa bàn nội biên, ngoại biên; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới; thực hiện Quy chế trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng giữa Công an, Quân sự, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện phối hợp theo Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội... các lực lượng chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, qua đó góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, tích cực phát động các phong trào Hội Phụ nữ với cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình năm không, ba sạch", phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Đoàn Thanh niên với phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội”; Hội nông dân với phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu”; duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động của “Nhóm liên gia tự quản”; mô hình “Vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện tại cộng đồng”, qua đó, đã từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, của quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì chế độ giao ban, thông tin trao đổi tình hình, thống nhất đánh giá kết quả, đề ra phương hướng để tiếp tục thực hiện; tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, xác định nội dung, địa bàn trọng điểm phân công phối hợp thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn.

Bên cạnh đó, các cấp, chính quyền thường xuyên phối hợp tuyên truyền giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, có năng lực chuyên môn, sáng tạo làm nòng cốt cho phong trào.

Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 501
  • Hôm nay: 35,278
  • Trong tuần: 215,574
  • Tất cả: 21,422,117