No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 208

Huyện Bắc Yên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên đã được triển khai đầy đủ các nội dung theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được quán triệt thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, ý thức làm chủ của người dân được nâng lên, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã thực hiện việc công khai những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; phương án đền bù, hỗ trợ, khi thu hồi đất; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công chức cấp xã; các loại thủ tục hành chính; phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác của công dân; các quy định về chế độ chính sách đối với các đối tượng được thụ hưởng. Từ việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc, thực hiện những công việc của địa phương. Nhiều nội dung nhân dân bàn và quyết định, như hình thức và mức đóng góp xây dựng các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng các loại quỹ phục vụ hoạt động cộng đồng...

Thực hiện quy chế dân chủ trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND các xã, thị trấn quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và bố trí nhân sự để thực hiện chế độ “một cửa”, “một cửa liên thông”; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với các tổ chức và nhân dân ngày một tốt hơn. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu quả. Công tác tiếp dân được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời tiếp nhận, nắm tình hình kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Định kỳ phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức tổ chức tiếp công dân, đối thoại với nhân dân trên tinh thần dân chủ, công khai, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, thị trấn được duy trì hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay đã tổ chức 178 cuộc giám sát đối với các công trình, dự án góp phần đảm bảo chất lượng và tính hiệu quả của các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn. Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm, hiện có 103 tổ hòa giải được thành lập ở 103 các bản, tiểu khu và 1.016 nhóm liên gia tự quản. Thành viên tổ hòa giải quy tụ được lực lượng nòng cốt, có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng dân cư, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể tại bản, tiểu khu thực hiện tốt công tác hòa giải, từ đó giải quyết được các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Với việc triển khai hiệu quả quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tính công khai, dân chủ ngày càng thể hiện rõ; qua đó đã tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image