No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 383

Sở Giao thông Vận tải triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện của UBND tỉnh, Sở Nội vụ. Trình độ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm trang bị tương đối đầy đủ, đảm bảo các quy định được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

 

Sở Giao thông Vận tải thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở các quy định về công tác văn thư, lưu trữ như: Luật Lưu trữ; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định 99/2016/NĐ -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Công văn 297/VTLTNN-NV ngày 23/4/2020 của Cục Văn thư, Lưu trữ Nhà nước về việc xây dựng Quy chế công tác văn thư; Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ. Đảm bảo chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải đã bố trí sắp xếp biên chế, người làm công tác văn thư, lưu trữ theo vị trí việc làm, đảm bảo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV và Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội Vụ. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải bố trí 02 biên chế công chức (cán sự) thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan thuộc biên chế của Văn phòng Sở có trình độ từ trung cấp trở lên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan theo quy định hiện hành.

Quy trình quản lý văn bản đi/đến, sao văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan được triển khai thực hiện đúng theo quy định hướng dẫn tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 816/SNV-CCHC&VTLT ngày 24/4/2020 của Sở Nội vụ Sơn La về hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ tại Quyết định số 395/QĐ-SGTVT ngày 10/7/2020 của Sở Giao thông Vận tải. Đảm bảo 100% các văn bản của Sở ký phát hành đảm bảo ban hành đúng thẩm quyền, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và các quy định hiện hành của pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 100% hồ sơ công việc được xử lý, phê duyệt trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (trừ các Hồ sơ công việc liên quan đến bí mật Nhà nước) góp phần nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, giải quyết nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; giảm thời gian và chi phí trong trao đổi và quản lý văn bản. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống và việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định tại Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 265
  • Hôm nay: 7344
  • Trong tuần: 130,454
  • Tất cả: 8,672,467