No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 350

Sơn La chú trọng thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012

Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch chỉ đạo thực hiện về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Các văn bản đã ban hành tập trung vào nội dung về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã; quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn; công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; chế độ, chính sách hỗ trợ sáng lập viên chuẩn bị thành lập hợp tác xã, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

Trong giai đoạn 2012- 2021 tỉnh Sơn La đã ban hành 55 văn bản gồm nghị quyết, chương trình hành động, quyết định, kế hoạch và nhiều văn bản khác để chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản dưới Luật có liên quan. Công tác thể chế hoá các chủ trương, chính sách và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật hợp tác xã đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, các nội dung đã được thể chế hoá vào Luật hợp tác xã năm 2003, Luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản dưới Luật. Các sở, ngành liên quan đã thể chế hoá những nội dung cụ thể hơn bằng các văn bản quy phạm pháp luật, bước đầu tạo được môi trường thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế địa phương. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh là cơ sở vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành lập hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012. Triển khai các chính sách hỗ trợ của  Nhà nước như: Được miễn giảm về thuế thu nhập doanh nghiệp; được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo; được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh...

Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyển mạnh từ kinh tế cá thể nhỏ lẻ, hiệu quả thấp sang kinh tế tập thể, trọng tâm là phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, rau, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Điều này được thể hiện HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Phê chuẩn Đề án về Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020; Ngoài ra, tổ chức hiệu quả Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về hợp tác xã, trong đó tập trung vào tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 56/KL-TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX; Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tuyên truyền, phổ biến Luật hợp tác xã năm 2012, Chỉ thị số 19/CT- TTg ngày 24/7/2015, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về kinh tế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đến các đối tượng cán bộ, đảng viên, thành viên hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân.

Tính đến ngày 31/12/2020, Sơn La có 589 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động, số hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm 30% tổng số  hợp tác xã nông nghiệp. Các hợp tác xã cơ bản đã hoạt động và đáp ứng các nguyên tắc hợp tác xã kiểu mới; trình độ quản lý và năng lực điều hành các hợp tác xã mới từng bước được nâng lên. Năng lực sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã đang từng bước được quan tâm đầu tư về chất lượng để nâng cao khả năng cạnh tranh và quy mô, chất lượng sản phẩm. Nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã đang dần có những chuyển biến tích cực, hợp tác xã mới thành lập và phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhu cầu liên doanh, liên kết và quy mô sản xuất kinh doanh lớn đang dần hình thành với các hợp tác xã và đang có xu hướng thành lập các Liên hiệp hợp tác xã để phát triển; hợp tác xã nông nghiệp đang từng bước phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu liên doanh, liên kết đáp ứng dịch vụ cho các thành viên và đảm bảo các tiêu chí cung ứng cho các nhà máy, công ty, doanh nghiệp.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 182
  • Hôm nay: 6265
  • Trong tuần: 129,375
  • Tất cả: 8,671,388