No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 528

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một sổ vẩn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; xác định trách nhiệm của các đơn vị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu, vì vậy phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, đặc biệt ở những ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị cổ dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động trên địa bàn nhận thức đúng và chấp hành thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao; đồng thời đổi mới, nâng cao cht lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 103
  • Hôm nay: 3308
  • Trong tuần: 155,810
  • Tất cả: 11,173,281