Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

Văn phòng UBND tỉnh - LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Huy Anh

Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.850.489

anhnh.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Lê Thị Hồng Anh

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.505.060

anhlh.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Sòi Đức Nghĩa

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.536.699

nghiasd.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Hoàng Văn Vạn

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.789.766

vanhv.vpubnd@sonla.gov.vn

CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP

Phòng Tổng hợp

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Vũ Ngọc Hải

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.855.476

haivn.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Vũ Đức Thanh

Phó phòng

Cơ quan: 02123.851.142

thanhvd.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.228

giangnt.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Hùng Cường

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.853.078

cuongnh.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.751.089

hann.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Giang Thị Mai Loan

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.751.089

loangtm.vpubnd@sonla.gov.vn

Phòng Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.799.229

manhnv.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Cầm Duy Hiệu

Phó phòng

Cơ quan: 02123.799.568

hieucd.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Duy Biên

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.689

biennd.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Lê Tiến Quý

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.752.578

quylt.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Lê Trần Phú

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.667

phult.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Trần Hữu Toàn

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.854.953

toanth.vpubnd@sonla.gov.vn

Phòng Nội chính

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Đinh Xuân Hùng

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.799.289

hungda.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Trần Xuân Hiệp

Phó phòng

Cơ quan: 02123.751.090

hieptx.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Vi Minh Hải

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.569

haivm.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Phan Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.853.072

hangptt.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Bạc Thị Cẩm Duyên

Chuyên viên

Cơ quan:

duyenbtc.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

Cơ quan:

huongnt.vpubnd@sonla.gov.vn

Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ tà tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Đức Thiện

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.799.688

thiennd.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Văn Dũng

Phó phòng

Cơ quan: 02123.852.766

dungnv.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Phương

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.752.469

phuongnt.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Sa Ngọc Hùng

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.858.685

sahungbvsla@gmail.com

5

Trần Văn Đại

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.858.685

daitv.vpubnd@sonla.gov.vn

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Lò Văn Xoa

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.852.013

xoalv.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Thái Thị Kim Ngân

Phó phòng

Cơ quan: 02123.789.289

nganttk.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Bùi Thị Huyền Trang

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.752.430

trangbth.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Phạm Duy Tùng

Chuyên viên

tungpd.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Trung Dũng

Chuyên viên

dungnt.vpubnd@sonla.gov.vn

CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH

Ban Tiếp công dân

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Lò Thị Duyên

Phó trưởng ban

Cơ quan: 02123.853.074

duyenlt.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Vừ A Giang

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.855.905

giangva.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Đào Thị Nhung

nhungdt.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Lò Trung Hòa

Nhân viên

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Trọng Quân

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.853.073

quann.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hương

Phó phòng

Cơ quan: 02123.852.014

huongnt.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Phạm Quốc Kình

Phó phòng

Cơ quan: 02123.536.688

lanht.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hòa

Phó phòng

Cơ quan: 02123.853.071

hoant.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Bùi Lê Mạnh

Tin học

Cơ quan: 02123.857.549

manhbl.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Đỗ Trọng Thái

Nhân viên

7

Phạm Thị Thanh Tâm

Văn thư

Cơ quan: 02123.852.011

tamptt.vpubnd@sonla.gov.vn

8

Bùi Thị Ánh Tuyết

tuyetbta.vpubnd@sonla.gov.vn

9

Bùi Bảo Sơn

Lưu trữ

Cơ quan: 02123.752.577

sonbb.vpubnd@sonla.gov.vn

10

Đinh Thị Huyền

huyendt.vpubnd@sonla.gov.vn

11

Trần Thị Thúy

Kế toán

Cơ quan: 02123.750.114

thuytt.vpubnd@sonla.gov.vn

12

Vũ Thị Dung

thuvt.vpubnd@sonla.gov.vn

13

Nguyễn Thị Nguyên

Thủ quỹ

 

 

14

Lê Thị Ngọc Lan

Lễ tân

Cơ quan: 02123.750.112

 

15

Lù Thị Hiền

 

16

Quàng Thị Thi

 

17

Lương Viết Hùng

Lái xe

Cơ quan: 02123.852.081

 

18

Nguyễn Quốc Tuấn

19

Lương Đức Quân

20

Trần Văn Vấn

21

Nguyễn Tiến Công

22

Lê Ngọc

23

Đào Đình Tiến

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Văn phòng UBND tỉnh - Trung tâm Thông tin

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Cầm Thị Thanh Hồng

Giám đốc

Cơ quan: 02123.851.368

hongct.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Trần Thị Tú Quyên

Phó Giám đốc

Cơ quan: 02123.751.091

quyentt.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Vũ Văn Cường

Phó Giám đốc

Cơ quan: 02123.799.198

cuongvv.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Ánh Nguyệt

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.751.595

nguyetna.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Sùng Thị Xua

Chuyên viên

xuast.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Lừ Thị Quý

Chuyên viên

quylt.vpubnd@sonla.gov.vn

7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

tuyetnta.vpubnd@sonla.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

hanhnt.vpubnd@sonla.gov.vn

9

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên

giangnt.vpubnd@sonla.gov.vn

10

Vì Ngân Sâm

Chuyên viên

samvn.vpubnd@sonla.gov.vn

11

Mè Thị Diệp Hương

Phóng viên

Cơ quan: 02123.752.423

huongmtd.vpubnd@sonla.gov.vn

12

Lê Thị Hồng

honglt.vpubnd@sonla.gov.vn

13

Lù Quốc Tuấn

tuanlq.vpubnd@sonla.gov.vn

14

Vũ Thị Như Thủy

thuyvtn.vpubnd@sonla.gov.vn

Nhà khách UBND tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Dương

Giám đốc

Cơ quan: 02123.855.851

2

Kế toán

Cơ quan: 02123.855.851

3

Lễ tân

Cơ quan: 02123.852.080

Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Tô Xuân Hùng

Giám đốc

Di động: 0912.559.796

2

Doãn Nhật Sơn

Phó Giám đốc

Cơ quan: 0435.589.677

3

Lễ tân

Cơ quan: 0438.586.035

4

Tổng đài

Cơ quan: 0438.583.001 - 0438.585.546

A Bảo vệ UBND tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

A bảo vệ UBND tỉnh

02123.852.010 - 02123.870.242

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 196
  • Hôm nay: 8,971
  • Trong tuần: 24,547
  • Tất cả: 23,121,385