No title... No title... No title... No title... No title...
 • 09/07/2021

  Sơn La duy trì công tác biên giới lãnh thổ và văn hóa đối ngoại

  Trong 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương của tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 12/02/2020 về Thực hiện chiến lược Văn hóa đối ngoại tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 – 2030, triển khai Kế hoạch xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” để trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2021.

 • 08/05/2014

  Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng biên giới

  Trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư xây dựng của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh…hệ thống các đồn, trạm biên phòng được xây dựng một cách hợp lý; Cơ sở hạ tầng được xây dựng nằm trong quy hoạch tổng thể chung và đáp ứng được yêu cầu tác chiến khi có tình huống xảy ra, phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của BĐBP.

 • 08/05/2014

  Ban thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La tham gia xây dựng biên giới hữu nghị Việt Nam - Lào

  Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân trong tỉnh về yêu cầu, vị trí, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Trong những năm qua Ban thường vụ tỉnh đoàn Sơn La đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc quan tâm triển khai, tuyên truyền tới cán bộ đoàn viên, thanh niên và nhân dân các chủ trương, chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

 • 29/04/2014

  Tăng cường tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại

  Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Sơn La năm 2014, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo thống nhất của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin đối ngoại. Để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường công tác tuyên truyền Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bài viết của đồng chí Hà Ngọc Giang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về Tăng cường công tác quản lý về Thông tin đối ngoại và bài viết của đồng chí Cầm Văn Phương, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới về Kết quả triển khai thực hiện công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào.

 • 29/04/2014

  Kết quả triển khai thực hiện công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2008 - 2014 của tỉnh Sơn La

  Thực hiện Quyết định số: 137/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, xác định công tác tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới là công việc khó khăn, trong điều kiện hướng dẫn của các bộ, ngành còn thiếu thống nhất và đồng bộ, các địa phương hầu hết còn thiếu kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các tỉnh cơ bản phải chủ động tìm ra cách thức triển khai thực hiện phù hợp và hiệu quả nhất, nhằm đảm bảo đáp ứng tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra.

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU


Thống kê truy cập
 • Đang online: 100
 • Hôm nay: 2918
 • Trong tuần: 129,774
 • Tất cả: 9,291,968