Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 08-03-2017
Ngày 26/12/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 1634/KH-SGDĐT về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.
UBND huyện Mộc Châu ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Nhằm thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là trong sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, để tập trung ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển an sinh xã hội năm 2017. Ngày 19/12/2016, UBND huyện Mộc Châu ban hành...
Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý IV năm 2016
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 17/10/2016, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 389 về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sơn La quý IV năm 2016.
Phù Yên tăng cường giải pháp quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu
Phòng chống tham nhũng | 26-12-2016
Nhằm tăng giải pháp quản lý thu thuế và phòng, chống tham nhũng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, ngày 28/11/2016, phòng văn hóa và tuyên truyền huyện Phù Yên ban hành kế hoạch số 51/KH-VHTT về tuyên truyền giải pháp quản lý thu thuế đối với...
Sơn La ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 28-12-2016
Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.
Trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân trong phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 26-12-2016
Theo quy định tại Điều 21,22,23 của Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân trong phòng chống tham nhũng.
Thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng” trên báo chí
Tin chính trị | 11-01-2016
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết "Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng" trên báo chí.
Kết quả công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí quý I năm 2016
Tin chính trị | 02-05-2016
Trong quý I/2016, tỉnh Sơn La đã tập trung triền khai công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: ban hành chỉ thị, quyết định thành lập ủy ban bầu cử; quy chế hoạt động của Ủy ban...
Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Tin chính trị | 02-05-2016
Để thực hiện việc phòng ngừa tham nhũng thời gian qua tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 02-05-2016
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-MTTW ngày 10/01/2006 và Thông tư số 17/TTr-MTTW ngày 21/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tham gia thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết...
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 26-12-2016
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng
Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 27/3/2007, Chính phủ ban hành nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
Chỉ thị về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 01/8/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/2006/CT - TTg về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 12/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.
Quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 08/9/2014, Chính phủ ban hành nghị định số 84/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 26/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Theo hướng dẫn của nghị định 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007, Các cơ quan Nhà nước cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các tổ chức thành viên cần phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về...
Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm...
Vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt được hiệu quả tốt nhất thì công tác tuyên truyền của báo chí là rất quan trọng, tại nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ có vai trò và trách nhiệm của báo chí trong công tác phòng, chống...
Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Theo quy định tại Điều 15, 16, 17, 18, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng,...
Huyện Vân Hồ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 16-12-2016
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Vân Hồ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí góp phần củng cố lòng tin của nhân dân,...
Ngành Thanh tra tỉnh Sơn La làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh
Tin chính trị | 14-12-2016
Trong những năm qua, ngành Thanh tra Sơn La đã tập trung thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra các đơn vị tổ chức cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thanh tra kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, đôn đốc các cơ quan phòng ban,...
Ngành Y tế đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 14-12-2016
Để phát huy những kết quả của công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong những năm qua, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa trong cán bộ công nhân viên trong toàn ngành về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà...
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 14-12-2016
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực trạng tham nhũng và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trên phạm vi cả nước kể từ khi có Luật PCTN năm 2005 đến nay. Ban Chỉ đạo tổng...
Hiển thị 1 - 25 of 193 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 8

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 30764209
Số người đang truy cập: 61