Huyện Thuận Châu nghiêm túc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024
(sonla.gov.vn) Ngay từ đầu năm 2024, công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan chuyên môn của huyện Thuận Châu và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành được thủ trưởng các đơn vị, UBND các xã, thị trấn ngày càng quan tâm chỉ đạo triển khai toàn diện trên các mặt công tác và tổ chức thực hiện tốt. Việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh chóng, kịp thời và minh bạch, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian đi lại để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.
anh tin bai

Trong tháng, cấp huyện đã tiếp nhận 58 hồ sơ TTHC.

Trong tháng 01 năm 2024, chưa có đơn vị nào đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. UBND huyện không có thủ tục hành chính nào theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ được đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Chưa có đơn vị nào đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá TTHC giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Không có TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã kịp thời công khai các TTHC đã được ban hành theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, của xã, thị trấn. Trong tháng, cấp huyện đã tiếp nhận 58 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 58 hồ sơ; đã giải quyết 50 hồ sơ, đang giải quyết 08 hồ sơ chưa đến hạn. Cấp xã đã tiếp nhận 289 hồ sơ, trong đó mới tiếp nhận 289 hồ sơ; đã giải quyết 265 hồ sơ, đang giải quyết 24 hồ sơ chưa đến hạn.

Hiện nay, UBND huyện đã cung cấp 265 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình, trong đó cấp huyện 198 TTHC, cấp xã 67 TTHC; trong tháng 01 năm 2024, cấp huyện đã tiếp nhận trực tuyến 58/58 hồ sơ, đạt 100%; cấp xã đã tiếp nhận trực tuyến 279/289 hồ sơ, đạt 96,5%. Trong tháng cấp huyện thực hiện số hóa tiếp nhận và trả kết quả 58/58 hồ sơ, đạt 100%; cấp xã thực hiện số hóa tiếp nhận 287/289 hồ sơ đạt 99,3%, số hóa trả kết quả 144/189 đạt 76,2%. Huyện đã thực hiện kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác.

Trong tháng, huyện không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định, hành vi hành chính và quy định kinh doanh theo mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ.

Các tháng tiếp theo, UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn rà soát, cập nhật và niêm yết công khai các TTHC theo quy định để đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong việc tìm hiểu, tra cứu TTHC cũng như: Giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính theo đúng quy định pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nộp TTHC. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1