No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 100

Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nhằm tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội; huy động tăng cường bổ sung các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đồng thời tăng cường nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân khi tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt nội dung kế hoạch của UBND tỉnh và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Xác định nội dung, nhiệm vụ, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, nhu cầu vay vốn của Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, trong giai đoạn 2022 - 2026, tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND huyện, thành phố bố trí nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội tối thiểu 01 tỷ đồng/huyện, thành phố/năm. Xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những giải pháp để triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, thành phố./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 167
  • Hôm nay: 5556
  • Trong tuần: 128,666
  • Tất cả: 8,670,679