No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 310

Cải cách hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều giải pháp trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là khâu hiện đại hoá hành chính. Qua đó góp phần thực hiện tốt các hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước về lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách cho người có công...

 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sơn La năm 2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 121/KH - SLĐTBXH ngày 30/11/2021 về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.

Tất cả thủ tục hành chính đang thực hiện tại các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và được công khai trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến, đạt 100%. Cụ thể: có 148 thủ tục hành chính (trong đó: cấp tỉnh 113 thủ tục hành chính, cấp huyện 20 thủ tục hành chính, cấp xã 15 thủ tục hành chính) được triển khai trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022), Sở đã tiếp nhận 1171 hồ sơ, trong đó: đã giải quyết là 1115 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết 50 hồ sơ; huỷ 6 hồ sơ. Triển khai số hóa hồ sơ tiếp nhận, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Sở đã thông báo và đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 4 thủ tục hành chính, mức độ 4 là 01 thủ tục hành chính. Kết quả tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 22 hồ sơ, đã giải quyết 22 hồ sơ. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cung cấp bổ sung các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định (cung cấp bổ sung 45 dịch vụ công toàn trình).

Phối hợp với Bưu điện tỉnh trong thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm cắt giảm thời gian, chi phí hành chính và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Kết quả: trong 9 tháng đầu năm 2022 đã gửi 68 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phần mềm, ứng dụng số trong quản lý hoạt động chuyên môn như: hệ thống văn bản điều hành, một cửa điện tử, dịch vụ công, báo cáo nhiệm vụ UBND tỉnh giao, báo cáo Chính phủ về thủ tục hành chính; phần mềm kế toán - tài sản, kê khai thuế, cơ sở dữ liệu thanh tra, trẻ em, bảo trợ...

Sở đã tạo lập đầy đủ, sắp xếp tương đối khoa học các chuyên mục và thực hiện việc cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://soldtbxh.sonla.gov.vn/. Đồng thời, đã có 5/5 đơn vị trực thuộc đã tạo lập, cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử của đơn vị theo đúng quy định. Thường xuyên cập nhật, đăng tải văn bản chỉ đạo điều hành của Sở và liên kết văn bản của Chính phủ, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Sơn La trên Cổng thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; phản hồi kịp thời, đầy đủ các ý kiến của công dân và doanh nghiệp theo lĩnh vực ngành được giao quản lý. Thông tin, hình ảnh, video nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và xã hội được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tạo danh mục liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của UBND tỉnh Sơn La về thủ tục hành chính, dịch vụ công. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thường xuyên được rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Về an toàn, an ninh mạng: Triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Endpoint bản quyền cho 42/42 (đạt 100%) máy tính trong cơ quan theo mô hình quản trị tập trung của tỉnh. Hệ thống thông tin mạng nội bộ đã được phê duyệt cấp độ 2 về an toàn thông tin. Thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đảm bảo an ninh thông tin cho hệ thống mạng, do vậy trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở không xảy ra tình trạng máy tính bị lây nhiễm mã độc, mất mát thông tin, dữ liệu.

Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sơn La năm 2022; Triển khai thực hiện dự án "Xây dựng phần mềm quản lý người có công và số hóa hồ sơ người có công với cách mạng"; tiếp tục thực hiện quy trình, đề xuất xây dựng phần mềm, ứng dụng theo kế hoạch Chuyển đổi số của ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt…

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 489
  • Hôm nay: 35,388
  • Trong tuần: 215,684
  • Tất cả: 21,422,227