No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 392

Huyện Thuận Châu triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất trong hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp từ TCVN ISO 9001-2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; bảo đảm hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc. Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, thời gian qua, UBND huyện Thuận Châu đã kịp thời triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, đơn vị.

UBND huyện Thuận Châu triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Hiện nay tại UBND huyện Thuận Châu có 13/13 cơ quan chuyên môn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có 9/13 cơ quan áp dụng trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 226 thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực chuyên môn đã được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. 29/29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang thực hiện việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã. Ngày 18/01/2021, UBND huyện đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021 với 5 mục tiêu cụ thể được lượng hóa chi tiết trong đó nêu rõ trách nhiệm thực hiện, biện pháp thực hiện và thời gian thực hiện. Chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 để tổ chức thực hiện theo quy định. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định. Chỉ đạo niêm yết công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các cơ quan chuyên môn để các tổ chức, doanh nghiệp, người dân thuận tiện theo dõi, tìm hiểu.

Để đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện, phòng chuyên môn và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, UBND huyện đang duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO huyện. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện Thuận Châu. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện Thuận Châu theo quy định.

UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch về việc duy trì, cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND huyện Thuận Châu năm 2021. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Đối với việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng, ngày 16/11/2020 Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 4115/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đồng thời, UBND huyện Thuận Châu đã gửi quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đến Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các tổ chức cá nhân, có liên quan để theo dõi, tổng hợp theo quy định. Đồng thời công bố công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Có thể thấy, từ khi triển khai áp dụng TCVN ISO 9001:2015, các đơn vị trên địa bàn huyện Thuận Châu đã xây dựng được quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên làm căn cứ thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, để tham chiếu khi cần. Thái độ làm việc của cán bộ, công chức khoa học, nghiêm túc hơn; thái độ giao tiếp với người dân, khách hàng ân cần, cởi mở hơn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ.

Lê Hồng

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 134
  • Hôm nay: 1886
  • Trong tuần: 149,744
  • Tất cả: 9,974,508