VĂN BẢN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
Phòng chống tham nhũng | 11-07-2018
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; ngày 05/7/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về thực hiện Nghị...
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020
Tin văn hoá - xã hội | 04-05-2018
Ngày 04/4/2018, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 73/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống...
Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Tin văn hoá - xã hội | 14-04-2018
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017; Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá...
Chỉ thị số 10/CT-TTg Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục...
Văn bản chỉ đạo | 04-01-2017
Chỉ thị số 10/CT-TTg Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
Chỉ thị số 33/CT-TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai...
Văn bản chỉ đạo | 04-01-2017
Chỉ thị số 33/CT-TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
Luật phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo | 04-01-2017
Luật phòng, chống tham nhũng.
Nghị quyết số 21/NQ-CP Ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 04-01-2017
Nghị quyết số 21/NQ-CP Ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Quy chế số 179/2007/QĐ-TTg Tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quy chế số 179/2007/QĐ-TTg Tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.
Kế hoạch số 165/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 27-12-2016
Kế hoạch số 165/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.
Thông tư số 35/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Thông tư số 35/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Nghị định số 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị định số 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập.
Nghị định số 120/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị định số 120/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Nghị định số 118/2006/NĐ-CP Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị định số 118/2006/NĐ-CP Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức.
Nghị định số 107/2006/NĐ-CP Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị định số 107/2006/NĐ-CP Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Nghị định số 68/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị định số 68/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP Ban hành chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP Ban hành chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 11 Điều 6 của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức.
Quyết định số 13/2007/CT-TTg Về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 13/2007/CT-TTg Về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Quyết định số 170/2006/QĐ - TTg Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị ...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 170/2006/QĐ - TTg Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
Quyết định số 30/2006/QĐ - TTg Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Quyết định số 30/2006/QĐ - TTg Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
Nghị quyết số 294A/2007/QH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế ...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị quyết số 294A/2007/QH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc TW về phòng, chống tham nhũng.
Nghị quyết số 1039/2006/QH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn...
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Nghị quyết số 1039/2006/QH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng.
Luật số 48/2005/QH11 Luật thực hành tiết kiệm, chỗng lãng phí
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2016
Luật số 48/2005/QH11 Luật thực hành tiết kiệm, chỗng lãng phí.
Hiển thị 1 - 25 of 34 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 2

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49550962
Số người đang truy cập: 98