Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 88/2018/NQ-HĐND Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 08/12/2018
2 89/2018/NQ-HĐND Về việc chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 08/12/2018
3 90/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 08/12/2018
4 91/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2001/NQ-HĐND ngày 12 tháng 01 năm 2001 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn định hướng nội dung hương ước 08/12/2018
5 102/NQ-HĐND Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2019 07/12/2018
6 83/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 07/12/2018
7 84/2018/NQ-HĐND Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
8 101/NQ-HĐND Thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy định trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
9 110/NQ-HĐND Thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
10 100/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND tỉnh 07/12/2018
11 85/201/NQ-HĐND Về việc bổ sung Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh về chức danh; số lượng; mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
12 98/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
13 86/201/NQ-HĐND Sửa đổi Điểm 18.2, Khoản 18, Mục I, Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 07/12/2018
14 109/NQ-HĐND Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
15 108/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 07/12/2018
16 87/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh 07/12/2018
17 107/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2019 07/12/2018
18 106/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh năm 2019 07/12/2018
19 105/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 07/12/2018
20 104/NQ-HĐND Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2019 07/12/2018
Hiển thị 1 - 20 of 199 kết quả.
của 10