Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 83/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/04/2018
2 84/NQ-HĐND Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/04/2018
3 73/2018/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 -2020 04/04/2018
4 74/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thục hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 04/04/2018
5 75/2018/NQ-HĐND về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 04/04/2018
6 76/2018/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 04/04/2018
7 77/NQ-HĐND Về thông qua phương án bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh đẻ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường Quốc lộ (đoạn tránh thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) 04/04/2018
8 77/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tường Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 04/04/2018
9 78/NQ-HĐND Thông qua danh mục hủy bỏ thu hồi đất và chuyển nhượng mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh 04/04/2018
10 72/2018/NQ-HĐND Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La 04/04/2018
11 79/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 04/04/2018
12 80/NQ-HĐND Về việc Thông qua Đề án Phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 04/04/2018
13 81/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh 04/04/2018
14 82/NQ-HĐND Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh 04/04/2018
15 71/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 04/04/2018
16 76/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Sơn la giai đoạn 2018-2021 08/12/2017
17 61/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 08/12/2017
18 62/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2018 08/12/2017
19 63/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2018 08/12/2017
20 64/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương ( đợt 2), vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ nhà ở cho người có công 08/12/2017
Hiển thị 1 - 20 of 164 kết quả.
của 9