Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 07/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cho Tổ chức hành nghề công chứng 23/01/2017
2 03/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ xung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 03/01/2017
3 02/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi một số Điều tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND về việc Quy định cụ thể một số điều của Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 43 /2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 03/01/2017
4 3151/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La 31/12/2016
5 18/CT-UBND Chỉ thị Về việc đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017 14/12/2016
6 2988/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017 14/12/2016
7 42/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La 12/12/2016
8 41/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ xung thêm khoản 3 vào Điều 1 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 6 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La 11/12/2016
9 2924/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn năm 2016 - 2020 09/12/2016
10 40/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La 07/12/2016
11 39/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 07/12/2016
12 38/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La 01/12/2016
13 2829/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 25/11/2016
14 17/CT-CTUBND Chỉ thị Về việc nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/11/2016
15 37/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 15/11/2016
16 36/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La 03/11/2016
17 35/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La 03/11/2016
18 33/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 03/11/2016
19 34/2016/QĐ-UBND Quyết đinh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trưởng phó các phòng, đon vị thuộc Sở thông tin và Truyền thông; trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 03/11/2016
20 32/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 03/11/2016
Hiển thị 1 - 20 of 269 kết quả.
của 14