Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
421 1716/QĐ-UBND Quyết định số 1716/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2016 15/07/2016
422 1714 /QĐ-UBND Quyết định số 1714 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành; điều chỉnh thời gian thi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính 15/07/2016
423 14/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La 13/07/2016
424 15/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 12/07/2016
425 1675/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 11/07/2016
426 1653/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2017 06/07/2016
427 1650/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 05/07/2016
428 13/2016/QĐ-UBND Quyết định Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 04/07/2016
429 1516/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Sơn La 28/06/2016
430 1517/QĐ-UBND Quyết định Về việc sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Sơn La 28/06/2016
431 1511/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 27/06/2016
432 1492/QĐ-UBND Quyết định Về việc cho phép tiếp tục thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 23/06/2016
433 1406/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Sơn La 14/06/2016
434 12/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương 08/06/2016
435 11/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 08/06/2016
436 1283/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng và giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Sơn La 01/06/2016
437 10/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 20/05/2016
438 11/CT-UBND Chỉ thị Về tăng cường, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, công bố công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La 18/05/2016
439 10/CT-UBND Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 12/05/2016
440 09/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016 10/05/2016
Hiển thị 421 - 440 of 686 kết quả.
của 35