Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
421 08/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 18/03/2015
422 06/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 về việc Ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 18/03/2015
423 07/2015/QĐ-UBND Quyết định Số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 18/03/2015
424 573/QĐ-UBND Quyết định số: 573/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 17/03/2015
425 563/QĐ-UBND Quyết định số: 563/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 13/03/2015
426 03/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 03/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La 09/03/2015
427 04/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 04/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh 09/03/2015
428 493/QĐ-UBND Quyết định số: 493/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới 05/03/2015
429 483/QĐ-UBND Quyết định số: 483/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển vùng nguyên liệu bông vải tỉnh Sơn La đến năm 2020 04/03/2015
430 462/QĐ-UBND QĐ số 462/QĐ-UBND: Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La 27/02/2015
431 463/QĐ-UBND Quyết định số 463/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La 27/02/2015
432 462/QĐ-UBND Quyết định số: 462/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La 27/02/2015
433 463/QĐ-UBND Quyết định số: 463/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La 27/02/2015
434 309/QĐ-UBND Quyết định số: 309/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 04/02/2015
435 310/QĐ-UBND Quyết định số: 310/QĐ-UBND ngày ngày 04 tháng 02 năm 2015 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 04/02/2015
436 306/QĐ-UBND Quyết định số: 306/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2015 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới 04/02/2015
437 02/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 02/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2015 về việc ban hành quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo cán bộ của Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2015 - 2020 03/02/2015
438 300/QĐ-UBND Quyết định số: 300/QĐ-UBND 03 tháng 02 năm 2015 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 03/02/2015
439 227/QĐ-UBND Quyết định số: 227/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015 29/01/2015
440 207/QĐ-UBND Quyết định số: 207/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2015 27/01/2015
Hiển thị 421 - 440 of 503 kết quả.
của 26