Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 3235/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022 18/12/2017
22 3232/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 18/12/2017
23 3233/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 18/12/2017
24 3231/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính gắn với đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 18/12/2017
25 3203/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án hồ tưới ẩm xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, thành phố Sơn La 15/12/2017
26 3201/QĐ-UBND Quyết định Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII... 15/12/2017
27 3197/QĐ-UBND Quyết định về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách cảu Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ 14/12/2017
28 3195/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La 14/12/2017
29 3198/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ 14/12/2017
30 3199/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã Gia Phù, huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 14/12/2017
31 3183/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 13/12/2017
32 3176/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch rà soát kiểm tra đất đai đối với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 11/12/2017
33 76/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Sơn la giai đoạn 2018-2021 08/12/2017
34 61/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 08/12/2017
35 62/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2018 08/12/2017
36 63/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2018 08/12/2017
37 64/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương ( đợt 2), vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ nhà ở cho người có công 08/12/2017
38 65/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 08/12/2017
39 66/NQ-HĐND Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND tỉnh Sơn La năm 2018 08/12/2017
40 67/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2018 08/12/2017
Hiển thị 21 - 40 of 613 kết quả.
của 31