Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
361 838/QĐ-UBND Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ huyện, xã, bản tham gia thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La 23/04/2015
362 833/QĐ-UBND Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 về việc quy định mức chi tạm ứng, số lần tạm ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La 22/04/2015
363 09/CT-UBND Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/4/2015 về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La 16/04/2015
364 758/QĐ-UBND Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2015 về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 13/04/2015
365 08/CT-UBND Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 10/4/2015 về nâng cao chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu 10/04/2015
366 07/CT-UBND Chỉ thị số: 07/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 về việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 08/04/2015
367 11/2015/QĐ-UBND Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 về việc ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các Tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La 06/04/2015
368 710/QĐ-UBND Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La 06/04/2015
369 09/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 09/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La 31/03/2015
370 10/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 10/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La 31/03/2015
371 665/UBND-NC Công văn số: 665/UBND-NC ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc đính chính Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2015 30/03/2015
372 649/QĐ-UBND Quyết định số: 649/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện trồng rừng thay thế đối với kinh phí do chủ đầu tư nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 27/03/2015
373 06/CT-UBND Chỉ thị số: 06/CT-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2015 về việc tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm 26/03/2015
374 612/QĐ-UBND Quyết định số: 612/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành định mức hỗ trợ cho một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2014 - 2015 24/03/2015
375 05/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 05/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 về việc Ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 18/03/2015
376 08/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 18/03/2015
377 06/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 về việc Ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 18/03/2015
378 07/2015/QĐ-UBND Quyết định Số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 18/03/2015
379 573/QĐ-UBND Quyết định số: 573/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 17/03/2015
380 563/QĐ-UBND Quyết định số: 563/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 13/03/2015
Hiển thị 361 - 380 of 458 kết quả.
của 23