VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Quyết định số 1624/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 21-06-2017
Quyết định số 1624/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 110/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
Văn bản chỉ đạo | 19-06-2017
Kế hoạch số 110/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
Kế hoạch số 109/KH-UBND Tổng kết thi hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Văn bản chỉ đạo | 19-06-2017
Kế hoạch số 109/KH-UBND Tổng kết thi hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Quyết định số 746/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan...
Văn bản chỉ đạo | 19-06-2017
Quyết định số 746/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai.
Quyết định số 1267/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa...
Văn bản chỉ đạo | 19-06-2017
Quyết định số 1267/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1507/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại biểu kèm theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh...
Văn bản chỉ đạo | 19-06-2017
Quyết định số 1507/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại biểu kèm theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc công nhận số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 1436/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ...
Văn bản chỉ đạo | 19-06-2017
Quyết định số 1436/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Quyết định số 1577/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 16-06-2017
Quyết định số 1577/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1575/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với Dự án đầu tư khai thác...
Văn bản chỉ đạo | 16-06-2017
Quyết định số 1575/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với Dự án đầu tư khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch nung tại bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016 đối với doanh nghiệp
Văn bản chỉ đạo | 15-06-2017
Báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016 đối với doanh nghiệp.
Quyết định số 1392/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016 đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 15-06-2017
Quyết định số 1392/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016 đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch số 86/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-06-2017
Kế hoạch số 86/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 79/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ...
Văn bản chỉ đạo | 15-06-2017
Kế hoạch số 79/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định...
Quyết định số 1437/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 14-06-2017
Quyết định số 1437/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2017.
Quyết định số 1366/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
Văn bản chỉ đạo | 14-06-2017
Quyết định số 1366/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.
Quyết định số 1296/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
Văn bản chỉ đạo | 14-06-2017
Quyết định số 1296/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020.
Quyết định số 1284/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12.01.2017 của Ban Bí thư...
Văn bản chỉ đạo | 14-06-2017
Quyết định số 1284/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12.01.2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.
Quyết định số 1120/QĐ-UBND Về việc ủy quyền quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 14-06-2017
Quyết định số 1120/QĐ-UBND Về việc ủy quyền quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 14-06-2017
Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 954/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.
Quyết định số 1333/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ...
Văn bản chỉ đạo | 13-06-2017
Quyết định số 1333/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1129/QĐ-UBND Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm hành chính công
Văn bản chỉ đạo | 12-06-2017
Quyết định số 1129/QĐ-UBND Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm hành chính công.
Quyết định số 1348/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...
Văn bản chỉ đạo | 12-06-2017
Quyết định số 1348/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và...
Kế hoạch số 106/KH-UBND Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017 và các năm tiếp theo
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Kế hoạch số 106/KH-UBND Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017 và các năm tiếp theo.
Kế hoạch số 103/KH-UBND Xây dựng đề án ' Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh' gắn với công tác cải cách hành chính
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Kế hoạch số 103/KH-UBND Xây dựng đề án ' Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh' gắn với công tác cải cách hành chính.
Kế hoạch số 102/KH-UBND Kiểm tra việc điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Văn bản chỉ đạo | 08-06-2017
Kế hoạch số 102/KH-UBND Kiểm tra việc điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Hiển thị 1 - 25 of 661 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 27

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 32984073
Số người đang truy cập: 26