VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
Văn bản chỉ đạo | 12-02-2018
Ngày 13/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
Triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 12-02-2018
Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. Ngày 31/01/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người có công...
Quy định mới về chính sách miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Văn bản chỉ đạo | 12-02-2018
Ngày 29/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017; triển khai kế hoạch năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 12-02-2018
Thông báo kết luộn của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017; triển khai kế hoạch năm 2018
Công văn số 402/UBND-KT Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1027-TB/TU ngày 25.01.2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 09-02-2018
Công văn số 402/UBND-KT Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1027-TB/TU ngày 25.01.2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 251/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người được giao nhiệm vụ quản lý các điểm dân cứ cách xã trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025
Văn bản chỉ đạo | 05-02-2018
Quyết định số 251/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người được giao nhiệm vụ quản lý các điểm dân cứ cách xã trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025.
Công văn số 442/UBND-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống rét đậm, rét hại
Văn bản chỉ đạo | 05-02-2018
Công văn số 442/UBND-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống rét đậm, rét hại.
Kế hoạch số 20/KH-UBND Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021
Văn bản chỉ đạo | 29-01-2018
Kế hoạch số 20/KH-UBND Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021.
Kế hoạch số 14/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 99 /NQ-CP...
Văn bản chỉ đạo | 29-01-2018
Kế hoạch số 14/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 99 /NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ...
Kế hoạch số 13/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ...
Văn bản chỉ đạo | 29-01-2018
Kế hoạch số 13/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan...
Kế hoạch số 24/KH-UBND Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào
Văn bản chỉ đạo | 29-01-2018
Kế hoạch số 24/KH-UBND Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất...
Công văn số 269/UBND-KT Về việc đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-CTUBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (lần 3)
Văn bản chỉ đạo | 24-01-2018
Công văn số 269/UBND-KT Về việc đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-CTUBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (lần 3).
Chỉ thị số 17/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 09-01-2018
Chỉ thị số 17/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.
Kế hoạch số 212/KH-UBND Xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La năm 2018, định hướng đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 08-01-2018
Kế hoạch số 212/KH-UBND Xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La năm 2018, định hướng đến năm 2020.
Kế hoạch số 04/KH-UBND Triển khai, thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh...
Văn bản chỉ đạo | 08-01-2018
Kế hoạch số 04/KH-UBND Triển khai, thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính...
Công văn số 22/UBND-KT Về việc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán 2018
Văn bản chỉ đạo | 08-01-2018
Công văn số 22/UBND-KT Về việc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán 2018.
Công văn số 17/UBND-NC Về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 08-01-2018
Công văn số 17/UBND-NC Về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.
Công văn số 25/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Thông tin và truyền thông
Văn bản chỉ đạo | 08-01-2018
Công văn số 25/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Thông tin và truyền thông.
Công văn số 4310/UBND-TH Về việc đính chính nội dung Điều 6 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3388/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 04-01-2018
Công văn số 4310/UBND-TH Về việc đính chính nội dung Điều 6 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3388/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Công văn số 03/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau ký họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 03-01-2018
Công văn số 03/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau ký họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV.
Kế hoạch số 203/KH-UBND Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 20-12-2017
Kế hoạch số 203/KH-UBND Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018.
Hướng dẫn số 724/HD-BDT Thực hiện một số nội dung của Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...
Văn bản chỉ đạo | 18-12-2017
Hướng dẫn số 724/HD-BDT Thực hiện một số nội dung của Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tín dụng ưu đãi và chính sách bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh dư cư theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày...
Công văn số 4113/UBND-KT Về việc thực hiện dự án nạo vét, tận thu cát lòng hồ thủy điện Suối Sập II, thuộc xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 12-12-2017
Công văn số 4113/UBND-KT Về việc thực hiện dự án nạo vét, tận thu cát lòng hồ thủy điện Suối Sập II, thuộc xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Công văn số 4108/UBND-KT Về việc công bố bổ sung danh sách thương nhân thực hiện hoạt động thương mại biên giới quý IV/2017
Văn bản chỉ đạo | 12-12-2017
Công văn số 4108/UBND-KT Về việc công bố bổ sung danh sách thương nhân thực hiện hoạt động thương mại biên giới quý IV/2017.
Công văn số 4058/UBND-KT Về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Chung Đức Sơn La để cấp giấy phép thăm dò
Văn bản chỉ đạo | 08-12-2017
Công văn số 4058/UBND-KT Về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Chung Đức Sơn La để cấp giấy phép thăm dò.
Hiển thị 1 - 25 of 823 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 25
của 33

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 38652931
Số người đang truy cập: 36