No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 380

Chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2019

Phát huy kết quả đạt được năm 2018, năm 2019 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh; phân công các lãnh đạo Sở chủ trì, chỉ đạo thực hiện từng nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bám sát nhiệm vụ chung của toàn ngành, phát huy hiệu quả các nguồn lực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành.

Ngành nông nghiệp phấn đấu năm 2019 nâng diện tích cây ăn quả lên 81.785 ha, sản lượng quả 267,5 nghìn tấn

Năm 2019 ngành nông nghiệp phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 82/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 7,5%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 92%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 33 xã; tỷ lệ che phủ rừng 44,5%.

Về chỉ tiêu sản xuất phấn đấu diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 169,07 nghìn ha; Sản lượng lương thực cây có hạt 69,4 vạn tấn; Diện tích cây mía 9.472 ha, sản lượng mía cây 631,3 nghìn tấn; diện tích cây cà phê 18.907 ha, sản lượng cà phê nhân 30,4 nghìn tấn; diện tích chè 4.928 ha, sản lượng chè búp tươi 44,9 nghìn tấn; diện tích cây ăn quả 81.785 ha, sản lượng quả 267,5 nghìn tấn. Tổng đàn bò 320,67 nghìn con, đàn trâu 142,94 nghìn con, đàn dê 261,28 nghìn con, đàn lợn 625,24 nghìn con, đàn gia cầm 6.786 nghìn con. Sản lượng thịt hơi các loại 72,24 nghìn tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản 2.759 ha; Tổng sản lượng thủy sản đạt 7,86 nghìn tấn. Trồng mới trên 2.600 ha rừng, 1 triệu cây phân tán; Chăm sóc rừng 6,79 nghìn ha; Khoanh nuôi tái sinh 40,3 nghìn ha; Bảo vệ rừng 628,5 nghìn ha.

Đối với chỉ tiêu sự nghiệp, năm 2019 triển khai tiêm phòng vắc xin cho gia súc 2,5 triệu liều; gia cầm 3,15 triệu liều. Kiểm soát giết mổ gia súc 10.000 con; gia cầm 120.000 con. Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn ATTP đối với 350 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản; hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP 53 cơ sở sản xuất nông sản, thủy sản theo chuỗi; duy trì 61 chuỗi cung ứng nông sản thủy sản an toàn năm 2018, hỗ trợ phát triển thêm 54 chuỗi, nâng tông số chuỗi cung ứng nông sản thủy sản an toàn năm 2019 là 115 chuỗi. Diện tích được tưới tiêu chủ động lúa chiêm xuân 1 1.508 ha; lúa mùa 17.437 ha; thủy sản 1.168 ha.

Lê Hồng

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 2570
  • Trong tuần: 118,089
  • Tất cả: 1,734,879