No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 947

Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ -TTg, ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012 Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến các thành viên Ban tổ chức Hội thi.

UBND TỈNH SƠN LA

BAN TỔ CHỨC

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

TỈNH SƠN LA LẦN THỨ III NĂM 2012

Số: 02/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Sơn la, ngày 03 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La

lần thứ III năm 2012

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ -TTg, ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012

Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến các thành viên Ban tổ chức Hội thi.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012.

Bản thể lệ gồm 14 điều.

Điều 2. Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi chịu trách nhiệm hướng dẫn các ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị, cá nhân thực hiện Thể lệ Hội thi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- UBND tỉnh (b/c);

- BTCHTSTKTTQ;

- Sở KHCN;

- Lưu Ban TCHT, QLCN.

T/M. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Th.s Trần Đình Yến

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 5706
  • Trong tuần: 71,712
  • Tất cả: 2,457,091