Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng
6 tháng đầu năm 2012 Thanh tra tỉnh Sơn La đã thực hiện 159 cuộc thanh kiểm tra
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Theo kết quả chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2012 của Ban chỉ đạo tỉnh Sơn La về phòng chống tham nhũng (BCĐVPCTN) trong 6 tháng đầu năm 2012 thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện 159 cuộc thanh tra,...
Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng : Đã phát hiện 1253 tổ chức, cá nhân sai phạm về kinh tế năm 2011
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Năm 2011 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã triển khai việc thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện sai phạm và thực hiện công tác xử lý sau thanh tra.
Công An tỉnh Sơn La đã khởi 5 vụ tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 2 tỷ đồng trong năm 2011
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Trong năm 2011, Ban Chỉ đạo Sơn La về phòng chống tham nhũng (PCTN) và các cơ quan chức năng chuyên trách đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN, từng bước phát huy hiệu quả trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành thực...
Năm 2011 các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 362 đơn thư khiếu nại tố cáo
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Đó là kết quả của công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong năm 2011 được Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng cho biết trong báo cáo kết quả chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011.
Những nội dung cơ bản của Công ước liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Những nội dung cơ bản của Công ước liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước
Thanh tra tỉnh đã tiến hành 289 cuộc thanh, kiểm tra về Công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2011.
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Năm 2011, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức, thực hiện.
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Quyết định số 1424/2006/QĐ – TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập cục chống tham nhũng thuộc thanh tra chính phủ.
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Quyết định số 1424/2006/QĐ – TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập cục chống tham nhũng thuộc thanh tra chính phủ.
Quyết định số 30/2006/QĐ – TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Quyết định số 30/2006/QĐ – TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 ( Khoá X)
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 ( Khoá X)
Hiển thị 181 - 193 of 193 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 10

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 30747551
Số người đang truy cập: 37